ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Maciej SZKODA

Ocena nieuszkadzalności, gotowości i podatności utrzymaniowej kolejowych systemów przestawczych

Praca dotyczy porównawczej oceny niezawodności dwóch kolejowych systemów przestawczych: systemu wymiany wózków wagonowych i systemu samoczynnie rozsuwanych zestawów kołowych SUW 2000. W zastosowanej metodzie oceny, niezawodność jest traktowana jaka właściwość kompleksowa obejmującą takie cechy systemów jak: nieuszkadzalność, gotowość i podatność utrzymaniową. Przeprowadzone obliczenia wyselekcjonowanych wskaźników niezawodnościowych, oparte na danych eksploatacyjnych wykazały, że system SUW 2000 może stanowić alternatywną metodę pokonania bariery rożnej szerokości toru w stosunku do aktualnie stosowanej wymiany wózków wagonowych.

Assessment of Reliability, Availability and Ma intainability of Rail Gauge Change Systems

The paper provides a comparative assessment of the reliability of two rail gauge change systems: wagon bogie exchange and SUW 2000 self-adjusted wheel sets. In the applied method of assessment, reliability is treated as a comprehensive feature comprising such system characteristics as reliability itself together with availability and maintainability. The calculations of selected reliability ratios, based on operation data, demonstrated that the SUW 2000 system may be an alternative method for overcoming the barrier of different track gauges compared to the current wagon bogie exchange.

Poprawa efektywności i niezawodności lokomotyw spalinowych w wyniku modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego

W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji układu sterowania obciążeniem zespołu napędowego lokomotywy spalinowej na przykładzie lokomotywy serii SM31. Proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu elektronicznego regulatora obrotów i mocy silnika wysokoprężnego a8C22W, opracowanego w wyniku wspólnych prac autorów z firmą Lokel (Czechy) i Newag S.A. (Polska), realizującego na lokomotywie nową, optymalną charakterystykę eksploatacyjną. Charakterystyka ta została wybrana w wyniku obliczeń optymalizacyjnych z wykorzystaniem opracowanego modelu matematycznego odwzorowującego rzeczywiste warunki pracy zespołu silnik-prądnica na lokomotywie spalinowej. Badania stanowiskowe oraz ponad trzyletnia eksploatacja obserwowana lokomotywy z zamontowanym regulatorem elektronicznym wykazały poprawne i niezawodne jego działanie. Bazując na danych zgromadzonych podczas eksploatacji obserwowanej, przeprowadzono ocenę efektywności proponowanego rozwiązania w oparciu o analizę LCC (Life Cycle Cost).

Diesel locomotive efficiency and reliability improvement as a result of power unit load control system modernisation

The article presents an idea of modernisation of a diesel locomotive power unit load control using SM31 locomotive. In the proposed solution an electronic rotations and power governor of a8C22W diesel engine is applied, developed in cooperation with Lokel (the Czech Republic) and Newag S.A. (Poland), in which a new optimal operational characteristic is realized in the locomotive. This characteristic was selected following optimization calculations using a mathematical model mapping the real conditions of the motor-generator work in a diesel engine. Test stand experimental investigations together with an over three-year supervised observation of the locomotive equipped with the electronic governor have proved its correct and reliable operation. Based on the data collected in supervised observation the efficiency of the proposed solution has been assessed, supported by an LCC (Life Cycle Cost) analysis.