ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


maintenance management

The way forward to excellence in maintenance

It is common across all industries, that most organisations are attempting to get highest profitability. To successfully manage this, adequate management procedures have to be implemented also in the field of maintenance. Independent from the level of sophistication, any organisation is operating in, there is a need for a stepwise evolution of maintenance, in case the target is excellence in maintenance.

Ocena działania oprogramowania komputerowego systemu zarządzania utrzymaniem ruchu. Badania statystyczno-porównawcze

Na dzisiejszych, niezwykle konkurencyjnych rynkach, zastosowanie systemów zarządzania utrzymaniem ruchu jest niezbędne. Przykładem są zakłady rafinerii, w których, ze względu na wysokie sumy inwestowane w systemy operacyjne, zastosowanie zaawansowanych systemów utrzymania ruchu (takich jak Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu CMMS) wydaje się coraz bardziej istotnym zadaniem. Aby jednak wdrożyć wysokiej klasy oprogramowanie CMMS, należy najpierw przeanalizować istniejące programy. W niniejszym artykule, przedstawiono, przeanalizowano i porównano za pomocą analizy statystycznej działanie dwóch programów typu CMMS o nazwach IFS&#x2122 oraz MAINTA&#x2122. Analizy oparto na studium przypadku przeprowadzonym w rafinerii. Wyniki testowania hipotez oraz analizy ekonomicznej wyłoniły oprogramowanie MAINTA&#x2122.

Software performance evaluation of a computerized maintenance management system: a statistical based comparison

In today highly competitive markets, application of maintenance management systems is un-avoidable. However, in refinery environments due to huge investment amount of operating systems, applying advanced maintenance management systems (Such as Computerized Maintenance Management System which is called CMMS) is increasingly seems to be a crucial task. In order to implement high performance CMMS software, the existing ones should be analyzed. In this paper, performance of two CMMS related software entitled IFS&#x2122. and MAINTA&#x2122., are introduced, analyzed and compared using significant statistical analysis with a case study in a refinery. The results of both hypothesis testing and economical study finally proposed the MAINTA&#x2122. software.

Poziomy wydajności zarządzania utrzymaniem ruchu w prywatnych wielokondygnacyjnych budynkach biurowych w Malezji

Zarządzanie utrzymaniem ruchu jest ważnym aspektem przy określaniu wydajności i jakości mienia, takiego jak na przykład budynki biurowe. Podstawowe zagadnienia związane z odpowiednimi technikami i metodami są na ogół traktowane dość pochopnie przez praktyków, co może prowadzić do powszechnej nieefektywności zarządzania utrzymaniem ruchu. Celem artykułu jest określenie bieżącego poziomu i wydajności systemu zarządzania utrzymaniem ruchu poprzez badania, których przedmiotem są wielokondygnacyjne prywatne budynki biurowe. Cele te zrealizowano poprzez ocenę i analizę obserwacji użytkowników końcowych z pięciu wielokondygnacyjnych budynków biurowych w Dolinie Klang przy użyciu metody mieszanej łączącej podejście ilościowe i jakościowe. Wyniki badań pokazują, iż wydajność wielokondygnacyjnych budynków biurowych jest ogólnie oceniana przez użytkowników końcowych jako przeciętna, podczas gdy rezultaty wywiadów ze specjalistami utrzymania ruchu dostarczyły informacji nt. stosowanych systemów. Istnieje pozytywny związek między systemami zarządzania utrzymaniem ruchu oraz jego wydajnością. Niniejszy artykuł przedstawia ważne badania, które prezentują praktyki stosowane w przemyśle jak również kluczowe spostrzeżenia użytkowników końcowych budynków. Badania mogą mieć korzystne przełożenie; mogą także znaleźć dalsze zastosowanie jako źródło szczegółowych informacji nt. wielokondygnacyjnych prywatnych budynków biurowych.

Performance Levels of High-Rise Private Office Buildings Maintenance Management in Malaysia

Maintenance management is an essential aspect in determining the performance and quality of properties such as office buildings. The fundamental issues related to techniques and approaches concerned are generally taken lightly by the practitioners which lead to inefficiency of maintenance management practice in the market today. The paper aims to determine the current standard and performance of maintenance management system by applying the study to high-rise private office buildings. These objectives are to be achieved by evaluating and analysing perceptions of the end users from five (5) high-rise office buildings in Klang Valley by using a mixed method combination of both quantitative and qualitative methods. Research findings signify that the performance of high-rise office buildings are generally rated as average by the end users and results from interviews with the maintenance managers denote the detailed systems applied. There is a positive relationship between the maintenance management systems and performance of maintenance management. This paper provides an important research which uncovered the scenario in the industry and the key perceptions by the building end users. This research is anticipated to be significantly beneficial and can be further used as a piece of information specifying on high rise private office buildings.

Scenariuszowe modelowanie eksploatacyjnego procesu decyzyjnego w sieciowych systemach technicznych

Artykuł podejmuje dyskusję nad wykorzystaniem metod modelowania wariantów przyszłości, w tym scenariuszy, dla potrzeb oceny i kształtowania procesu decyzyjnego dotyczącego eksploatacji w systemach technicznych. Przeprowadzona analiza wykazała dużą potrzebę eksploatatorów do wpływania na proces decyzyjny w aspekcie długoterminowym. W świetle powyższych założeń, a także w oparciu o wyniki dotychczasowych badań, opracowano procedurę budowy modeli scenariuszy eksploatacyjnych, którą następnie zweryfikowano w kontekście funkcjonowania wybranego sieciowego systemu technicznego - systemu wodociągowego.
 

Scenario modeling exploitation decision-making process in technical network systems

The article shall discuss on the use of methods of modeling future variants, including scenarios, for assessment and shaping the decision-making process relating to exploitation of technical systems. The analysis showed a strong need the exploiters for influencing the decision-making process in long-term. In view of the above assumptions, and based on the results of the research, there was developed a procedure for building exploitation scenarios models, which was then verified in the context of functioning of the technical network system - water supply system.

Utrzymanie ruchu – identyfikacja i analiza luki kompetencyjnej

Efektywność działań utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie w dużej mierze zależy od zapewnienia odpowiednich zasobów do jego realizacji. Podstawowym czynnikiem, który ma wpływ na jakość realizacji tych działań są kompetentni pracownicy. Ich wiedza, umiejętności i zdolności reagowania na nieprzewidziane sytuacje, w dużej mierze decydują o sprawności funkcjonowania posiadanej infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwie. W świetle perspektyw rozwoju koncepcji Przemysł 4.0, a tym samym rozwoju wysoce zautomatyzowanych systemów, wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu. Dlatego ważnym zadaniem menedżerów przedsiębiorstw jest zapewnienie właściwego poziomu kompetencji pracowników utrzymania ruchu, poprzez ich odpowiednią ocenę i identyfikację luki kompetencyjnej, co w wielu przedsiębiorstwach nie jest realizowane. Celem przedstawionej pracy było opracowanie kompleksowego modelu oceny kompetencji pracowników utrzymania ruchu. Zastosowanie opracowanego modelu umożliwi identyfikację aktualnego poziomu kompetencji pracowników, identyfikację luki kompetencyjnej, jak również pozwoli ocenić skutki niezapewnienia wymaganego poziomu kompetencji. Dodatkowo w pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było zidentyfikowanie rzeczywistych działań realizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie oceny kompetencji pracowników służb utrzymania ruchu. Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w różnych branżach przemysłu na określonym obszarze. Wyniki badań opracowano i przedstawiono w postaci graficznej.

Maintenance – identification and analysis of the competency gap

The efficiency of maintenance processes in an enterprise largely depends on ensuring adequate resources for its implementation. The main factor that affects the quality of these processes is competent employees. Their knowledge, skills and ability to respond to unexpected situations largely determine the efficiency of the functioning of the technical infrastructure in an enterprise. In the light of the prospects for the development of the Industry 4.0 concept, and, thus, for the development of highly automated systems, the demand for qualified maintenance employees will increase. Therefore, in order to ensure the right level of competency of maintenance workers, through the proper assessment and identification of their competency gap, is an important task of managers. In many enterprises this is not implemented. The aim of the presented work was to developed a comprehensive model of the competency assessment of maintenance workers. The implementation of the developed model enables the identification of the current level of employees’ competencies and identification of the competency gap, as well as it allows to assess the effects of a failure to meet the required level of competency. Additionally, the results of the identification of the real activities taken by the surveyed enterprises concerning the competency assessment of maintenance services employees are presented in this article. The study was carried out in manufacturing enterprises in different industries on a specific area. The results were analysed and presented in a graphic form.

Strony