ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Marek OPIELAK

Konstrukcyjne kształtowanie wydajności rozdrabniania wielootworowego

W pracy podjęto próbę opisu wpływu cech konstrukcyjnych oraz właściwości rozdrabnianych biomateriałów ziarnistych na dynamikę wydajności procesu. Uznano, że podstawą do poprawy funkcjonalności działania maszyny rozdrabniającej jest przeprowadzenie rozpoznania wpływu efektywnej składowej siły grawitacji i kąta usypu biomasy ziarnistej, na dynamikę zmian wydajności pięciotarczowego, wielootworowego rozdrabniacza RWT-5KZ. Racjonalna wydajność może być osiągnięta, między innymi, na drodze celowego sterowania przekrojami i objętościami otworów uczestniczących w rozdrabnianiu, czyli cechami konstrukcyjnymi wielotarczowego zespołu wielootworowego. Aby jednak działania te przyniosły planowane korzyści, konieczne staje się opracowanie opisu matematycznego przepływu rozdrabnianych ziaren zbóż (ziaren biomasy) przez przestrzeń roboczą rozdrabniacza wielotarczowego, jako zmiennej wynikowej konstrukcji i działania zespołu roboczego. Poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych zespołów rozdrabniających ziarna zbóż, prowadzące do wydajnych procesów przetwórczych, uzasadniają podjęcie badań nad doskonaleniem teorii i konstrukcji rozdrabniaczy.

Structural features versus multi-hole grinding efficiency

The purpose of this paper has been to describe the influence of design features and properties of disintegrated grain biomaterials on the dynamics of the process efficiency. It has been determined that the basis for improved functionality of the grinding machine is the analysis of the influence of the effective component of gravitational force and angle of repose of the grain biomass on the dynamics of changes in the efficiency of the five-disc, multi-hole RWT-5KZ grinder. Reasonable efficiency may be obtained by means of purposeful control of cross-sections and volumes of grinding holes, i.e. design features of multi-hole multi-disc unit. The actions will however bring the planned benefits only when a mathematical description is developed for the flow of the disintegrated grains (biomass grains) through the working space of the multi-disc grinder as a resultant variable of the design and operation of the working unit. The search for design solutions of the units that grind grain, leading to efficient processing justify the research into the improvement of the theory and design of grinding machines.

Metoda badania energochłonności procesu cięcia na przykładzie sera żółtego

W artykule przedstawiono metodę badania energochłonności procesu cięcia opracowaną w Zakładzie Inżynierii Procesowej, Bezpieczeństwa i Ekologii. Zaprezentowano skonstruowane stanowisko badawcze oraz przykładowe wyniki badań wykonane z wykorzystaniem tego stanowiska. Proces cięcia prowadzono nożami ze stali narzędziowej oraz pokrytymi powłokami charakteryzującymi się małym współczynnikiem tarcia, przyjmując w planie badań dla każdego noża zmienne wejściowe: kąt ostrza oraz prędkość cięcia. Aby porównać opory cięcia wynikające z tarcia materiału o powierzchnię noża przeprowadzono także cięcie materiału drutem.

A method of evaluating energy consumption of the cutting process based on the example of hard cheese

The article demonstrates a method of measuring energy requirements of a cutting process as researched at the Department of Process Engineering, Safety and Ecotechnology. The specially constructed workstation and examples of results obtained are presented. The cutting process has been conducted using stainless steel and low-friction coated blades with each blade’s entry conditions variables, such as speed and the angle of entry, determined. In order to compare cutting resistance caused by friction between the blades' surface and the cut substance, wire cutting has also been performed.

Badania i analiza eksploatacyjnych charakterystyk mikronizatora energetycznej biomasy

Poddano analizie wzajemne relacje: ruchu użytkowego, stany i przemiany cząstek rozdrabnianej biomasy, ich przemieszczenia, mieszanie, rozdrabnianie słomy energetycznej i jej cząstek. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia, cech konstrukcyjnych mikronizatora, przy czym dynamiczne przemieszczanie elementów (części) konstrukcji maszyny i biomasy (cząstek), następuje w warunkach ruchu jałowego i obciążenia roboczego, dynamicznej realizacji celu zewnętrznego. Celem pracy jest systematyzacja, obliczenia i badania uzupełniające charakterystyk użytkowych (jałowych i roboczych) mikro-rozdrabniania, sporządzanych przy stałej i różnej prędkości obrotowej (kątowej lub liniowej).

Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer

The analysis covers interrelations between the following factors: the machine movement, states and transformations of particles of the micronized biomass, particle shifts, mixing, grinding of energetic straw and its particles. It has been found that these relationships, among other things, depend on friction conditions, impacts, cutting, structural components of the micronizer as the dynamic movement of the machine structural components and biomass (particles) takes place under the conditions of idle movement and workload in order to accomplish an external goal. This paper aims at systematization, calculation and complementary research on micro-grinding performance characteristics (idle and operating), for constant and different rotational speeds (angular and linear).

Eksploatacyjne diagnostyki transformatorów uwzględniające prądy zwarcia podczas pracy

Artykuł przedstawia teoretyczną, symulacyjną i doświadczalną analizę ewentualnych wpływów prądów zwarciowych na uzwojenia transformatorów. Pierwsza część artykułu koncentruje się na powstaniu i działaniu promieniowych i osiowych sił podczas zwarcia. Przedstawia rozmiary, kierunek i oczywiście powstałe naprężenia mechaniczne. Równanie pokazuje podstawowe zależności sił mechanicznych powstałych w uzwojeniach transformatora. Ostatnia część pracy dotyczy metody symulacji, która przedstawia naprężenia mechaniczne spowodowane przez prądy zwarciowe na transformatorze. Artykuł przedstawia eksperymentalne metody diagnostyki do analizy wpływu zwarcia na uzwojenia transformatora.

Maintenance diagnostics of transformers considering the influence of short-circuit currents during operation

Article presents theoretical, simulation and experimental analyses of possible effect of short-circuit forces on the transformer windings. The first part of the article is focused to the establishment and activity radial and axial forces during short circuit. It shows dimensions, direction and of course caused mechanical stress. Equation shows basic dependencies of these mechanical forces created in the transformer windings. The last part of the article is focused on the simulation method which shows the mechanical stress caused by the short-circuit currents on transformer. The paper presents experimental methods of diagnostics for analysis of the short circuit on transformer windings.


SELECT PUBLICATION YEAR