ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Miriam Andrejiova

Analiza właściwości wytrzymałościowych zużytych tkaninowych taśm przenośnikowych z różnymi typami rdzenia po renowacji górnej okładki

Przenośniki taśmowe znajdują zastosowanie jako urządzenia transportowe w wielu gałęziach przemysłu. Nośnym i pociągowym elementem przenośnika taśmowego jest taśma transportowa, która zbudowana jest z rdzenia i okładek. Podczas pracy, taśmy narażone są na obciążenia, które prowadzą do ich uszkodzenia. Dlatego konieczne jest aby taśma transportująca materiał posiadała wymagane właściwości mechaniczne. Kluczowymi właściwościami mechanicznymi taśmy przenośnikowej są właściwości wytrzymałościowe. Zależą one w dużym stopniu od tkaninowego rdzenia taśmy, a w szczególności od rodzaju materiałów, z których jest zbudowany, oraz typu włókien wchodzących w skład jego osnowy (biegnących w kierunku wzdłużnym) i wątku (w kierunku poprzecznym), jako że to właśnie rdzeń przenosi wszystkie naprężenia rozciągające taśmy przenośnika. Tkaninową taśmę transportową uważa się za materiał kompozytowy, składający się z rdzenia (poliamid P i poliamid–poliester EP) oraz warstw wierzchnich (okładek). Koszty taśmy stanowią 10–30% ceny całego przenośnika, dlatego do użycia powinno dopuszczać się jedynie takie taśmy przenośnikowe, które wykazują właściwości określone w odpowiednich normach. Przedmiotem artykułu są zużyte taśmy przenośnikowe z odnowioną górną okładką (odnowione taśmy przenośnikowe). Właściwości wytrzymałościowe wykorzystano do oceny przydatności odnowionych taśm do dalszego wykorzystania w warunkach praktycznych. W artykule przedstawiono analizę właściwości wytrzymałościowych odnowionych taśm tkaninowych w funkcji typu rdzenia. Zaobserwowane wyniki porównano stosując metodę DOE, analizę regresji i korelacji oraz metodę indukcji statystycznej. Wszystkie wnioski uzyskane w oparciu o wyżej wymienione metody są identyczne dla badanych właściwości wytrzymałościowych. Wyniki wskazują, że badane właściwości wytrzymałościowe taśm przenośnikowych nie ulegają istotnej zmianie po renowacji górnej okładki.

 

Analysis of tensile properties of worn fabric conveyor belts with renovated cover and with the different carcass type

Conveyors are the means of transportation used in many industries. The load-bearing and tractive component of a belt conveyor is a conveyor belt which consists of a carcass and cover layers. During an operation, belts are exposed to loads that cause damage to the belts. It is therefore necessary to ensure that a conveyor belt possesses required mechanical properties during the transport of material. The key mechanical properties of a conveyor belt are tensile properties. They are significantly affected by the fabric carcass of a conveyor belt. The tensile properties of conveyor belts are largely affected by the carcass materials. They are also affected by the types of fibres in the longitudinal (warp) and transverse (weft) directions of the fabric carcass because the carcass transfers all tensile stresses of the conveyor belt. A fabric conveyor belt is regarded as a composite material, consisting of the carcass (polyamide P and polyamide-polyester EP) and the cover layers. The costs of a conveyor belt represent 10-30 % of the price of the entire conveyor. It is therefore reasonable to prefer only those conveyor belts that show the properties prescribed by relevant norms. The subject of the article is worn conveyor belts with renovated top cover (renovated conveyor belts). The tensile properties are used to assess the suitability for further use of renovated conveyor belts in practice. The article presents the analysis of tensile properties of renovated fabric conveyor belts in relation to the carcass type. The observed results were compared applying the DOE method, regression and correlation analysis, and the method of statistic induction. All the conclusions, made based on the above-listed methods, are identical for the examined tensile properties. The results indicate that the examined tensile properties of conveyor belts have not undergone any significant change after the renovation of the top cover layer.