ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


monitoring

Monitorowanie stanu połączeń klejonych taśm przenośnikowych w warunkach rzeczywistych

Typowe układy transportu wewnątrzzakładowego, do jakich zaliczamy przenośniki taśmowe - charakteryzują się znaczną awaryjnością wynikającą w większości przypadków z nieprzewidywalności wystąpienia czynników powodujących np. zerwanie taśm. Nie istnieją systemy monitorujące pracę tego typu urządzeń, ani też systemy zapobiegające pojawieniu się stanów krytycznych poprzez odpowiednie sterowanie parametrami ich pracy. Ponadto układy takie, jako potencjalne obiekty sterowania charakteryzują się wielowymiarowością. Oznacza to skomplikowany charakter zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami pracy przy obecności wielu sprzężeń. Analiza opracowań o charakterze teoretycznym pozwala wnioskować, że rozwiązanie tego problemu można znaleźć stosując do monitorowania parametrów pracy systemy inteligentne, w tym oparte na sztucznych sieciach neuronowych. System taki powinien zapewnić właściwe monitorowanie pracy układów transportowych oraz inteligentne sterowanie opierające się na analizie parametrów charakterystycznych dla danego obiektu, a mogących wpłynąć na wystąpienie stanów krytycznych.

Monitoring the condition of adhesive-sealed belt conveyors in operation

Standard intra-factory transportation systems, where belt conveyors are used, have high failure rate, which in most cases results from the unpredictability of factors e.g. the breaking-up belts. At the present, there are no existing systems, which can monitor the operation of these devices; neither are there systems for preventing occurrence at a critical stage through appropriate every day use. Moreover, such systems as potential objects of control are characterised with multi dimensions. This shows the complicated nature of dependences between individual operation parameters, with the presence of many couplings. An analysis of theoretical works, allow for the conclusion that the problem can be solved with the use of intelligent systems, including those based on artificial neuron networks. Such a system should ensure appropriate monitoring of the transportation systems and intelligent controlling based on the analysis of the parameter characteristic for the given plant that can influence the incident at critical stages.

Wybrane problemy diagnostyki i monitorowania pracy górniczych przenośników taśmowych

W artykule przedstawiono kierunki prac zmierzających do poprawy warunków eksploatacji górniczych przenośników taśmowych. Szczególną uwagę zwrócono na tendencje w budowie systemów monitorowania i diagnozowania przekładni układu napędowego oraz taśm przenośnikowych.

Operating diagnostics and monitoring issues of selected mining belt conveyers

The paper presents the trends of works aimed at improving the operating condition of mining belt conveyers. Special attention has been paid to the tendencies in the design of drive system transmission and conveyer belt monitoring and diagnostics systems.

Zastosowanie systemów bazo-danowych w monitoringu diagnostycznym maszyn

Efektywność działania współczesnych systemów monitorujących pracę maszyn jest w istotny sposób określona zaimplementowanymi w nich rozwiązaniami systemów bazo-danowych, wspomagającymi procesy podejmowania decyzji diagnostycznych. W referacie omówiono problem konstrukcji systemu bazo-danowego dla systemu monitorującego prace pracę szlifierki łopatek silników lotniczych, który powstał w ramach realizacji grantu celowego nr: 6T0220005C09545 dla WSK Rzeszów, a także prac nad budową systemu oceny stanu stalowych konstrukcji szybowych w kopalni "RUDNA" KGHM Polska Miedź. Opisano strukturę budowanych systemów, jak i uwarunkowania ich wykorzystania dla potrzeb wnioskowań diagnostycznych.

O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych

W artykule przedstawiono koncepcję systemu monitorowania i rejestrowania przebiegu procesu sprężania z wykorzystaniem układu mikroprocesorowego. W agregatach hydraulicznych stosowanych w technologii sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych ASIN (opracowane w KAP AGH) stosowane są nowoczesne sterowniki programowalne, dzięki czemu rozbudowa ich o system monitorowania i rejestrowania przebiegu siły i wydłużenia nie wymaga dużych nakładów. Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania i rejestrowania parametrów procesu sprężania pozwoli, oprócz poprawy jakości i bezpieczeństwa konstrukcji, na zbudowanie bazy wiedzy. Baza ta jest niezbędna dla opracowania metod diagnozowania procesu sprężania. Do opracowania koncepcji systemu wykorzystano wieloletnie doświadczenie autorów artykułu zdobyte przez udział w sprężaniu kilkunastu obiektów mostowych.

Application of database systems in machine diagnostic monitoring

The action effectiveness of modern monitoring systems of machine run is essentially defined by database systems they implement, supporting diagnostic decision making process. The paper describes the issue of database construction for the jet engine rotor blade grinder monitoring system that was developed as part of the grant nr.: 6T0220005C09545 for WSK Rzeszow, and also during the development of diagnostic system of the steel shaft construction in the mine "RUDNA", KGHM Polska Miedz. The structure of the systems is described and the conditions of their application to diagnostic decision making.

About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process

The article presents the system conception of the monitoring and course logging prestressing process wit the use of the microprocessor system. In the hydraulic supplying units, which are elaborated by AGH, are used the modern programming controllers which can be used like the base of the elaborating monitoring system. The elaboration and application of the monitoring and logging system enables the improvement of construction quality and safety as well as the building of the knowledge base. The base is needed to the elaboration of the diagnostic method of the prestressing process. To the elaboration of this conception was used the experiences of the author of this article. This experience was earned by the participation in the prestressing ten or more bridge construction.

Kompleksowe badania elementów systemu sprężającego jako podstawa bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji

Artykuł jest kontynuacją problematyki prezentowanej w artykule "O potrzebie monitorowania procesu sprężania konstrukcji mostowych". Opisany system monitorowania i rejestracji przebiegów sił sprężających i wydłużeń był przeznaczony do pracy w fazie wytwarzania konstrukcji (podczas procesu sprężania). Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa sprężonej konstrukcji wymaga również prowadzenia badań elementów systemu sprężającego. Każdy z elementów sprężającego systemu ma wpływ na jakość konstrukcji, ale niektóre z tych elementów mają decydujące znaczenie. Rodzaje i metodologia takich badań są prezentowane w ETAG 13. Jednak prowadzenie takich badań wymaga skomplikowanego stanowiska badawczego. Artykuł prezentuje konstrukcje elementów systemu sprężającego ASIN oraz szczegółowe badania wynikające z instrukcji zawartych w ETAG 13. Instrukcje te obejmują badania zakotwień: badania wytrzymałości statycznej, badania wytrzymałości zmęczeniowej, badania poślizgu, badania strat siły sprężającej wynikających z tarcia. Oprócz badań zakotwień, badania powinny objąć również: cięgna, osłony kanałów, specjalne materiały do wypełnienia wewnętrznych przestrzeni kanałowych. Stanowisko badawcze zostało zbudowane do prowadzenia takich badań. Wytyczne zawarte w ETAG 13 określają ocenę przydatności systemu sprężającego. Na tym polu istotnymi czynnikami są: wytrzymałość mechaniczna, bezpieczeństwo z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, oszczędność energii. System sprężania ASIN, który został opracowany przez pracowników Katedry Automatyzacji Procesów spełnia wymagania ETAG 13. Przykładowe wyniki badań tego systemu z ich oceną są prezentowane w artykule.

Complex testing of the prestressing system elements as the base of prestressed structure safety

This article is a continuation of the problem presented in article "About the need of the monitoring of the bridge construction prestressing process". The described system of the monitoring and registration of a prestressing forces and elongations courses was destined to the building stage (during prestressing process). A quality and safety assurance of the prestressed structure require also a leading of the testing of prestressing system elements. Each of the elements of prestressing system have infl uence on the structure quality but some of it have main meaning. A kind and a methodology of such testing are presented in ETAG 13. The leading of such complex research requires a sophisticated laboratory stand. This article presents the elements structures of ASIN prestressing system as well as the detailed researches according to ETAG 13 instructions. This instructions contain a anchorage testing: static strength researches, fatigue strength researches, a slop researches, a researches of force losses from friction. Apart from anchorage testing, researches should also contain a testing of the cable, a testing of the canals shields, a testing of the shield pipes, a testing of the special material to a fi lling of internal canals space. The laboratory stand was built to the leading of such complex testing. The instructions of ETAG 13 defi ne the assessment of the suitability of the prestressing system. In this fi eld the most important factors are following: a mechanical strength, a system safety with fi re safety assurance, a health protection, a environment protection, a energy saving. ASIN prestressing system, which was elaborated by employees of Department of Process Control, fulfi l ETAG 13 requirements. A exemplary researches results with its assessments are presented in this article.

Strony