ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Ondřej Grunt

Ilościowa ocena ryzyka przypadkowych zdarzeń wywołanych przez nieszczelności powodujące pożary w przemyśle przetwórczym

Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników w przemyśle przetwórczym jest zwykle modelowane za pomocą drzewa zdarzeń, gdzie ryzyko jest zdefiniowane jako iloczyn częstotliwości zdarzenia i jego skutków. Metoda ta dotyczy stanu stacjonarnego, podczas gdy rzeczywiste zdarzenie jest zależne od czasu. Na przykład, ulatnianie się gazu jest zdarzeniem, które wiąże się z wielkością obłoku uwalnianego gazu, prawdopodobieństwem zapłonu, pożaru lub wybuchu, śmiertelnością, eskalacją pod kątem dalszego wycieku i pożaru i/lub wybuchu, oraz prawdopodobieństwem ofiar śmiertelnych, w każdym przypadku zależnie od czasu. Niniejsza praca pokazuje nowe podejście do tego, jak zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników może być rozpatrywane w kontekście dynamicznym. Nowe metoda polega na tym, iż zdarzenia zależne od czasu i zależne od czasu prawdopodobieństwo śmiertelności są modelowane za pomocą analitycznej metody obliczeń opartej na modelowaniu różnych scenariuszy wypadków przez zastosowanie skierowanego grafu acyklicznego (DAG) i metody analizy drzewa błędów (FTA). Dzięki zastosowaniu niniejszych metod, modelowane scenariusze zmieniają się wraz z odpowiednimi prawdopodobieństwami w określonych czasach na konfiguracje z właściwymi prawdopodobieństwami śmiertelności. Artykuł wykorzystuje rzeczywisty przykład z branży morskiej, gdzie różne rozmiary wycieku wykazują różne parametry prawdopodobieństwa. Szczegółowo oceniane są małe, średnie i duże wycieki. W oparciu o dynamiczną ewolucję prawdopodobieństwa ofiar śmiertelnych, należy stwierdzić, że najbardziej niebezpieczny jest duży wyciek. Prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych spowodowanych wyciekiem gwałtownie wzrasta w ciągu pierwszych 5 minut. Na koniec 5. minuty, występuje różnica w przybliżeniu o jeden rząd wielkości w prawdopodobieństwie śmiertelności związanej z odpowiednimi wielkościami wycieku.

QRA of accidental events initiated by leaks causing a fire in process industries

Risk to safety of personnel in process industries is normally modelled by the application of Event Trees, where the risk is defined as a product of event frequency and its consequences. This method is steady state whilst the actual event is time dependent. For example, gas release is an event comprising the size of gas cloud being released, probabilities of ignition, fire or explosion, fatality, escalation to new releases and fire and/or explosion, and the probability of fatality, all varying with time. This paper brings new perspective, how the risk to safety of personnel could be evaluated in dynamic context. A new approach is presented whereby the time-dependent events and the time-dependent probability of fatality are modelled by means of the analytical computation method based on modeling of different accident scenarios by use of the directed acyclic graph (DAG) and Fault Tree Analysis (FTA) method. Using these methods the modeled scenarios change with relevant probabilities at defined times to configurations with appropriate probabilities of fatalities.The paper uses a realistic example from the offshore industry, where different sizes of leak have different probability characteristics. Specifically small, medium and large leaks are evaluated. Based on the dynamic evolution of the probability of fatality, it is concluded that the most dangerous leak is the large one. Probability of fatality caused by the leak increased very rapidly within first 5 minutes. At the end of 5th minute, there is approximately one order of magnitude difference in the probabilities of fatality associated with the respective leak sizes.