ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


paliwo

Rozwój paliw silnikowych w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

W artykule przedstawiono wymagania jakociowe stawiane aktualnie paliwom silnikowym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na trendy w zmianach wymagań wynikających z rozwoju konstrukcji silników i troski o ochronę rodowiska. Aktualną sytuację w Polsce odniesiono do zapisów dyrektywy 98/70.

Fuel evolution in European Union countries and in Poland

In article introduced requirements qualitative placed at present to motor fuels in European Union countries and in Poland. Special attention turned on trends in changes of requirements resulting from development of engines construction and cares for environment protection. Topical situation in Poland referred to re-cardings of instruction 98/70.

Natural gas as a vehicle fuel

In the article there are presented basic notions and peculiarities of natural gas as a fuel. There are also shown methods of natural gas storing in vehicles and some example technical solutions in vehicles with natural gas-feed systems.

Zmiana złożonych wskaźników gospodarczych zużycia osobowego taboru kolejowego

Szereg kryteriów opisujących stan lokomotywy z różnych perspektyw może być używanych do oszacowania ich stanu. Kilka złożonych albo zintegrowanych kryteriów obrazujących stan ogólny lokomotyw Diesla może też być alternatywnie używanych w takim przypadku. Zintegrowany wskaźnik wyników charakteryzujący stan lokomotyw może być wyrażony przez opisane funkcjonalne zależności. Analiza dostępnych metod dla złożonej oceny stanu taboru kolejowego pokazała, że wydajność całkowita lokomotywy może być opisana przez bezwymiarowy wskaźnik.

A change of complex economic indicators of passenger rolling stock deterioration

Various criteria describing the state of a locomotive from various perspectives can be used to assess its performance. Some complex or integrated criteria reflecting a general state of Diesel locomotives can also be used. an integrated performance indicator characterizing the locomotive performance is expressed by the following functional relationship. The analysis of the available methods for complex evaluation of the locomotive condition has shown that overall performance of the locomotive can be described by a dimensionless indicator.

Badanie wpływu wodoru stosowanego w silnikach spalinowych na emisję spalin

Przedstawiony artykuł dotyczymożliwości wykorzystania wodoru w silnikach benzynowych i wysokoprężnych. Omówiono wytwarzanie wodoru w pojeździe oraz w generatorach wodoru zamontowanych w pojeździe.W trakcie funkcjonowania generatorawodoru prąd elektryczny zmienia się wraz z temperaturą; w celu stabilizacji prądu stosuje się generator impulsów prądowych. Aby dostarczyć wodór do silnika dokonano modyfikacji kolektora dolotowego. Do tego celu zaprojektowano specjalną uniwersalną płytę do równomiernego mieszania wodoru z mieszanką paliwową.Przeprowadzono próby eksperymentalne i próby na stanowisku badawczym. Próby na stanowisku badawczym prowadzono przy stałej prędkości obrotowej 2200 rpm. Stwierdzono, że zadymienie w obu przypadkach zmniejsza się wraz z dodatkowym wykorzystaniem wodoru. Inne wskaźniki spalin przy wykorzystaniu wodoru w przypadku badań na stanowisku badawczym wypadają mniej korzystnie. Możliwą przyczyną tego negatywnego oddziaływania jest nadmierna ilość wodoru, który uwalnia się w obecności prądu o wartości 25 A.

Investigation of the influence of hydrogen used in internal combustion engines on exhaust emission

This article deals with the possibility to use hydrogen in gasoline and diesel engines. Hydrogen production in a vehicle and hydrogen generators mounted in a vehicle are overviewed. Under operation of the hydrogen generator electrical current changes with temperature, to stabilize current the current pulse generator is used. Modifications of an intake manifold were made in order to supply hydrogen to an engine. For this purpose a special universal plate to evenly mix the hydrogen with fuel mix was made designed. The experimental and rig tests were performed. The rig tests were carried out at constant 2200 rpm. It was found that smokiness, in both cases decreases with an additional deployment of hydrogen. Other indicators of the exhaust gas using the hydrogen in case of the rig tests are worse. A possible cause of negative influence is an excessive amount of hydrogen, which releases at 25 A current.

Badania silnikowe dotyczące koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników ZS

W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom wiodącą rolę odgrywa skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o odpowiednim poziomie dozowania. Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z udziałem 7%(v/v) FAME. W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych dodatków wykonano testy silnikowe zgodne z procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz sformułowano wnioski.

Engine tests for coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engine

The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines. The subject of research is base diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness of the detergent-dispersant additives plays a key role. The engine tests were performed according to the CEC procedure F-98-08 PSA DW-10, it was essential for the coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines and for the conclusions.