ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Patryk Żywica

Koncepcja oceny zrównoważonego utrzymania ruchu z zastosowaniem zrównoważonej karty wyników i nie-addytywnej całki rozmytej

W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju (SD), przedsiębiorstwa produkcyjne włączają ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wymagania SD do swoich praktyk produkcyjnych i formułują miary do oceny skuteczności podjętych działań. Pomimo, iż w ostatnich latach opracowano wiele modeli i metod oceny zrównoważonej produkcji i wskazywano w nich na rolę utrzymania ruchu, to jednak poza aspektem finansowym nie rozważano w sposób kompleksowy wszystkich elementów wkładu utrzymania ruchu w wyniki zrównoważonej produkcji. Biorąc pod uwagę tę lukę badawczą, w artykule przedstawiono koncepcję modelu i procedury oceny utrzymania ruchu z perspektywy wymagań zrównoważonej produkcji. Autorzy integrują trzy wymiary zrównoważonego rozwoju (ekonomiczny, społeczny i środowiskowy) z perspektywami zrównoważonej karty wyników Kaplana i Nortona, jako podstawę do skonstruowania modelu oceny wyników zrównoważonego utrzymania ruchu. Dla tak opracowanego modelu zaprojektowano opartą na paradygmacie oceny agregatowej procedurę oceniania. Do agregacji składników oceny zastosowano całkę Choqueta, opartą na tzw. mierze λ. Następnie przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących określenia ważności i interakcji między perspektywami i kryteriami oceny zrównoważonego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i spożywczej.

The concept of maintenance sustainability performance assessment by integrating balanced scorecard with non-additive fuzzy integral

In response to the growing sustainability concerns, manufacturing companies have to formulate measures to assess sustainable manufacturing performance, aiming at integration of sustainability aspects. Although various models and methods to assess the sustainability of production processes, and point the role of maintenance have been developed in recent years, contribution of all the elements of the maintenance to the results of sustainable production has not been comprehensively considered, since mostly financial aspects were analyzed. Taking into account this research gap, the article presents the concept of a model and procedure for assessing maintenance from the perspective of sustainable manufacturing requirements. Authors integrate three sustainability dimensions (economic, social and environmental) with Kaplan and Norton’s balance scorecard perspectives as a basis to develop the model of maintenance sustainability performance assessment. For the model developed, the assessment procedure based on the paradigm of aggregate assessment was designed. The Choquet integral, based on the so-called λ – measure, was implemented to aggregate the measures. Then, the results of research on determining the importance and interactions between the perspectives and criteria for assessing sustainable maintenance in enterprises representing the automotive and food industries are presented.

Framework of machine criticality assessment with criteria interactions

Criticality is considered as a fundamental category of production planning, maintenance process planning and management. The criticality assessment of machines and devices can be a structured set of activities allowing to identify failures which have the greatest potential impact on the company’s business goals. It can be also used to define maintenance strategies, investment strategies and development plans, assisting the company in prioritizing their allocations of financial resources to those machines and devices that are critical in accordance with the predefined business criteria. In a criticality assessment process many different and interacting criteria have to be taken into consideration, despite the fact that there is a high level of uncertainty related to various parameters. In addition, not all assessment criteria are equally important. Therefore, it is necessary to determine the weight of each criterion taking into account different requirements of machine criticality process stakeholders. That is why a novel model of a machine criticality assessment is proposed in this paper. The model extends the existing methods of assessing machines criticality, taking into account not only the importance of machine criticality assessment criteria, but also possible interactions between them.

 

 


SELECT PUBLICATION YEAR