ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Paweł DROŻDZIEL

Metoda oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu

W artykule zaprezentowano metodę oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu. Metoda ta została opracowana na podstawie przeprowadzonych badań stanowiskowych i eksploatacyjnych silnika.

A Method of Evaluation Automotive Engine Durability with Start-Up Consideration

The paper presents a method of prediction engine durability in conditions of operation, including engine start-up. This method was verified on the ground of test stand and road operation of the 359M engine mounted on the Star 1142 truck.

Charakterystyczne zakresy prędkości obrotowych wału korbowego podczas pracy silnika spalinowego w warunkach eksploatacji samochodu

Badania empiryczne silników spalinowych w warunkach rzeczywistej eksploatacji pojazdów umożliwiają uzyskanie wielu informacji o ich pracy. Analiza posiadanych wyników pozwala na określenie skali obciążeń mechanicznych i cieplnych silnika w warunkach eksploatacji samochodu. Jest to szczególnie istotne przy ocenie trwałości i niezawodności silnika. Niniejszy artykuł prezentuje przeprowadzone badania samochodów LUBLIN oraz STAR. Przedstawiono w nim także analizę porównawczą uzyskanych wyników prędkości obrotowych wału korbowego trzech różnych silników: C22NED, 359M oraz 4CT90.

Characteristic rotational speed ranges of a crankshaft during combustion engine operation at car maintenance

The combustion engines' studies run at actual vehicle maintenance provide significant information on some parameters of their operation. The analysis of results makes it possible to determine the scale of mechanical and thermal load at car maintenance. The results of maintenance studies are regarded as very helpful in designing new and improving existing engine structures as well as systems presently used to control admission, combustion and exhaust processes. The paper presents the studies carried out on two truck types: LUBLIN and STAR. Rotational speeds of the crankshaft for three different engine types: C22NED, 359M and 4CT90 were also compared.

Wpływ wybranych warunków eksploatacji samochodowego silnika spalinowego na parametry jego rozruchu

Jednym z najważniejszych stanów funkcjonowania samochodowego silnika spalinowego Jest rozruch, podczas którego jest on doprowadzany do samodzielnego działania na biegu jałowym. Ze względu na niekorzystne procesy Fizyczne jakie zachodzą podczas każdego rozruchu obserwuje się w jego trakcie występowanie zwiększonej emisji składników toksycznych spalin oraz znaczną intensywność zużywania się poszczególnych zespołów tribologicznych silnika. Skala tych negatywnych procesów zależy od warunków eksploatacji samochodowego silnika spalinowego. Warunki te dodatkowo wpływają także na parametry samego rozruchu. Wydaje się więc konieczne określanie związków pomiędzy parametrami rozruchu a warunkami eksploatacyjnymi silnika spalinowego. W celu identyfikacji wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych oddziaływujących na silnik spalinowy przeprowadza się trakcyjne badania eksploatacyjne pojazdów w środowisku icli pracy. Niniejszy artykuł prezentuje opis takich badań oraz statystyczną analizę ich wyników.

Impact of selected operation conditions of a car combustion engine on its start-up parameters

Engine start-up seems to be one of its most important functional states. At the start-up the engine develops mechanic energy (internally) to overcome resistance to motion and then it is made to operate independently at idle running. Due to unfavourable physical processes that take place during each engine start-up there is an increased emission of toxic compounds of exhaust gas and the wear of selected tribological engine units is intensified. The extent of such negative processes depends on service conditions of a combustion engine. which also affect the engine start-up itself. Thus. it seems necessary to estimate the relations between parameters of toxic combustion engine start-up and service conditions. In order to identify the impact of internal and external factors affecting the engine there is a need to carry out traction operational tests of the vehicles in their real operational environment. The paper deals with a description of such tests and presents a statistical analysis of their results.

Nowoczesna metoda pomiaru zużycia paliwa w transporcie samochodowym

Zużycie paliwa przez nowoczesne pojazdy drogowe jest parametrem interesującym wszystkich użytkowników i producentów. Jest to konsekwencją znaczącego udziału kosztów paliwa w ogólnych kosz/ach transportu. Większość pojazdów drogowych posiada tłokowy silnik spalinowy wykorzystujący produkty ropy naftowej jako paliwo. Dlatego konieczna jest dokładna ocena zużycia paliwa przez silnik spalinowy. W artykule zaprezentowano nowoczesną metodę pomiaru zużycia paliwa przez samochodowy silnik spalinowy podczas jego użytkowania. Metoda ta jest oparta na pomiarze objętości rzeczywiście wtryskiwanego paliwa do cylindrów przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia elektronicznego oraz na ocenie długości trasy przejazdu pojazdu z wykorzystaniem systemu GPS.

Modern method of fuel consumption measurement in vehicle transport

Fuel consumption of modern means of transport and especially road vehicles is parameter that interests every manufacturer and user. It is the consequence of the significant share of fuel on the whole transport expenses. Majority of road vehicles are powered by piston combustion engines consuming crude oil products as fuel. That is why there is need of accurate fuel consumption measurement in combustion engines. This article presents a modern method of fuel consumption measurement in vehicle combustion engine during its operation. This method is based on volume of fuel really injected into cylinders measurement. Special fuel consumption measurement set ELPRO VI and estimation of vehicle travel distance with GPS system are used.

Wybrane parametry pracy i rozruchu silnika spalinowego jako elementy kryterium oceny systemu transportu samochodowego

Porównywania samochodowych systemów transportu towarowego można dokonywać w oparciu o różnorodne kryteria i stosować w tym celu różne miary efektywności. W przypadku dysponowania podobnymi pojazdami oraz przy istnieniu porównywalnych warunków ekonomicznych o przewadze danego systemu transportu decydują czynniki zależne od warunków eksploatacji. W artykule przedstawiono propozycję kryterium oceny systemu transportu samochodowego, którego podstawą są wybrane parametry pracy silnika spalinowego i jego rozruchu. Kryterium to opracowano na podstawie analizy statystycznej wyników długotrwałych badań eksploatacyjnych pojazdów dostawczych.

The chosen parameters of the ic engine work and start-up as the elements of the vehicle transport system evaluation criterion

The comparison of vehicle transport systems could be done basing on variable criteria and using different measures of effectiveness. The factors dependent on the maintenance conditions are crucial for the chosen transport system when the transport companies have similar vehicles at their disposal and comparable economic situation. This article describes a transport system evaluation criterion. It is based on the statistic analysis of the random variables, which describes the vehicle operation, its engine work and the start-up. These variables are gathered during the trucks long lasting maintenance investigation.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR