ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Paweł STĄCZEK

Zastosowanie metody największego spadku w optymalizacji procesu wtryskiwania

Praca przedstawia eksperymentalne podejście do problemu optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. W badaniach optymalizacyjnych wykorzystano programy statyczne dwuwartosciowe-frakcyjne oraz metodę największego spadku, łącznie stanowiące sekwencyjną procedurę badań doświadczalnych. W uzyskanym rozwiązaniu uwzględniono pięć czynników badanych oraz jeden czynnik wynikowy jakim był skurcz wtórny wyprasek. W artykule przedyskutowano wyniki poszczególnych etapów badań optymalizacyjnych.

An application of the method of steepest descent in the optimization of injection molding process

This paper presents an experimental approach to optimisation of the injection molding process. The performed researches were bused on designed experiments such as: the 2n-p fractional and composite design as well as the method of steepest descent. There were five independent and one response variable involved in the optimisation process. Results of the particularly experimental stages were discussed. An attention was paid to practical aspects of research.

Komputerowy system nadzorowania zespołu sprężarek pracujących w układzie równoległym

W pracy przedstawiono własne, wdrożone rozwiązanie problemu automatyzacji sterowania i nadzorowania procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby średniej wielkości systemu produkcyjnego. Opracowane rozwiązanie jest zgodne z podejściem Condition-Based Maintenance. Jego istotą było zintegrowanie funkcji sterowania bezpośredniego oraz nadzorowania przebiegu procesu w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków pracy maszyn i wydłużenia przez to okresu ich eksploatacji. Wdrożenie opisanego rozwiązania pozwoliło na: wyeliminowanie konieczności przebywania ludzi w środowisku o bardzo dużym poziomie hałasu, poprawę jakości procesu poprzez ustabilizowanie przebiegu jego podstawowych charakterystyk (zmiennych), zautomatyzowanie procedur obsługi sytuacji awaryjnych, zwiększenie niezawodności maszyn poprzez ich racjonalne wykorzystanie i zapewnienie prawidłowych warunków pracy, oraz dokumentowanie przebiegu procesu. Uwolnienie operatora od zadań sterowania i wyposażenie go w narzędzia wspomagające diagnostykę procesu spowodowały, że był on w stanie wcześniej wykryć zagrożenia dla przebiegu procesu (potencjalne awarie) i podjąć stosowne działania zaradcze.

Computer supervision of the group of compressors connected in parallel

The paper presents the original solution of the control and monitoring system of the compressed air production plant. The plant was supplying the mid–size production system. The developed solution is consistent with the Condition–Based Maintenance approach. Its aim was to integrate the functions of direct control and monitoring of the process to ensure the best possible working conditions of machines (compressors) and to extend the period of their operation. The implementation of the described solution allowed: to eliminate the need for human presence in an environment with very high levels of noise, to improve the quality of the process by stabilising the course of its basic characteristics (variables), to automate the handling of alarm conditions, to increase machines' reliability through their rational use and ensuring proper working conditions, and to document the process. Freeing the operator from the common, repetitive control tasks and equipping him with diagnostic tools enabled him to detect threats (potential failures) sooner and to undertake appropriate corrective actions.


SELECT PUBLICATION YEAR