ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Qiang Kang

Badania nad analizą bispektrum cech drugorzędnych hałasu zewnętrznego pojazdów w oparciu o nieujemną dekompozycję Tuckera3

Obecnie inżynierowie NVH (zajmujący się problematyką hałasu, drgań i uciążliwości akustycznych) napotykają na coraz większe trudności przy analizie hałasu zewnętrznego pojazdów wynikające z faktu, że istotne cechy związane z nieprawidłowościami układu wydechowego są maskowane przez sygnały zakłócające, szczególnie hałas wibracyjny związany z pracą nadwozia. Niezbędna jest zatem nowa metoda, która pozwoli rozkładać tensory wysokiego rzędu i wyodrębniać przydatne cechy (zwane w tym artykule także cechami drugorzędnymi). Do ekstrakcji cech drugorzędnych wykorzystano w prezentowanej pracy metodę nieujemnej faktoryzacji tensorów znaną także jako nieujemna dekompozycja Tuckera 3 (NTD) , która cechuje się wysoką efektywnością dekompozycji i może być wykorzystywana w diagnostyce uszkodzeń układu wydechowego samochodów. Problem nadmiernego dopasowania, który występuje w tradycyjnej metodzie iteracyjnej NTD rozwiązano przy pomocy algorytmu aktualizacyjnego sprzężonego z gradientem prostym Newtona-Gaussa. Wyniki doświadczeń pokazują, że bispektrum cech drugorzędnych nie tylko pozwala doskonale interpretować stan hałasu zewnętrznego pojazdu, ale również umożliwia wykrywanie wcześniej maskowanych nieprawidłowych częstotliwości odpowiadających niektórym ważnym cechom. Badania potwierdzają, że algorytmu NTD jest bardziej efektywny, w tych samych warunkach, w porównaniu z innymi tradycyjnymi metodami zarówno w zakresie odchyleń błędu względnego jak i czasu obliczeń.

Research on bispectrum analysis of secondary feature for vehicle exterior noise based on nonnegative tucker3 decomposition

Nowadays, analysis of external vehicle noise has become more and more difficult for NVH (noise vibration and harshness) engineer to find out the fault among the exhaust system when some significant features are masked by the jamming signals, especially in the case of the vibration noise associating to the bodywork. New method is necessary to be explored and applied to decompose a high-order tensor and extract the useful features (also known as secondary features in this paper). Nonnegative Tucker3 decomposition (NTD) is proposed and applied into secondary feature extraction for its high efficiency of decomposition and well property of physical architecture, which serves as fault diagnosis of exhaust system for an automobile car. Furthermore, updating algorithm conjugating with Newton-Gaussian gradient decent is utilized to solve the problem of overfitting, which occurs abnormally on traditional iterative method of NTD. Extensive experimen results show the bispectrum of secondary features can not only exceedingly interpret the state of vehicle exterior noise, but also be benefit to observe the abnormal frequency of some important features masked before. Meanwhile, the overwhelming performance of NTD algorithm is verified more effective under the same condition, comparing with other traditional methods both at the deviation of successive relative error and the computation time.