ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Radim BRIŠ

Simulation Approach for Modeling of Dynamic Reliability using Time Dependent Acyclic Graph

The dynamic reliability approach takes into account changes (evolution) of the system structure (hardware). For instance, the dynamic reliability allows modeling a human operator (or an electronic control system) naturally. In these cases, the structure of the system is usually changed in order to keep the functionality and/or safety of the system. The main purpose of the paper is to illustrate, by means of a model example, the ability of acyclic oriented graph, terminal nodes of which are programmable components, to model simple dynamic system and to assess its performance via Monte-Carlo simulations. To demonstrate the availability of our framework a test case study with the deterministic evolution is presented. The here presented numerical results are in agreement with the exact analytical solution.

Ilościowa ocena ryzyka przypadkowych zdarzeń wywołanych przez nieszczelności powodujące pożary w przemyśle przetwórczym

Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników w przemyśle przetwórczym jest zwykle modelowane za pomocą drzewa zdarzeń, gdzie ryzyko jest zdefiniowane jako iloczyn częstotliwości zdarzenia i jego skutków. Metoda ta dotyczy stanu stacjonarnego, podczas gdy rzeczywiste zdarzenie jest zależne od czasu. Na przykład, ulatnianie się gazu jest zdarzeniem, które wiąże się z wielkością obłoku uwalnianego gazu, prawdopodobieństwem zapłonu, pożaru lub wybuchu, śmiertelnością, eskalacją pod kątem dalszego wycieku i pożaru i/lub wybuchu, oraz prawdopodobieństwem ofiar śmiertelnych, w każdym przypadku zależnie od czasu. Niniejsza praca pokazuje nowe podejście do tego, jak zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników może być rozpatrywane w kontekście dynamicznym. Nowe metoda polega na tym, iż zdarzenia zależne od czasu i zależne od czasu prawdopodobieństwo śmiertelności są modelowane za pomocą analitycznej metody obliczeń opartej na modelowaniu różnych scenariuszy wypadków przez zastosowanie skierowanego grafu acyklicznego (DAG) i metody analizy drzewa błędów (FTA). Dzięki zastosowaniu niniejszych metod, modelowane scenariusze zmieniają się wraz z odpowiednimi prawdopodobieństwami w określonych czasach na konfiguracje z właściwymi prawdopodobieństwami śmiertelności. Artykuł wykorzystuje rzeczywisty przykład z branży morskiej, gdzie różne rozmiary wycieku wykazują różne parametry prawdopodobieństwa. Szczegółowo oceniane są małe, średnie i duże wycieki. W oparciu o dynamiczną ewolucję prawdopodobieństwa ofiar śmiertelnych, należy stwierdzić, że najbardziej niebezpieczny jest duży wyciek. Prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych spowodowanych wyciekiem gwałtownie wzrasta w ciągu pierwszych 5 minut. Na koniec 5. minuty, występuje różnica w przybliżeniu o jeden rząd wielkości w prawdopodobieństwie śmiertelności związanej z odpowiednimi wielkościami wycieku.

QRA of accidental events initiated by leaks causing a fire in process industries

Risk to safety of personnel in process industries is normally modelled by the application of Event Trees, where the risk is defined as a product of event frequency and its consequences. This method is steady state whilst the actual event is time dependent. For example, gas release is an event comprising the size of gas cloud being released, probabilities of ignition, fire or explosion, fatality, escalation to new releases and fire and/or explosion, and the probability of fatality, all varying with time. This paper brings new perspective, how the risk to safety of personnel could be evaluated in dynamic context. A new approach is presented whereby the time-dependent events and the time-dependent probability of fatality are modelled by means of the analytical computation method based on modeling of different accident scenarios by use of the directed acyclic graph (DAG) and Fault Tree Analysis (FTA) method. Using these methods the modeled scenarios change with relevant probabilities at defined times to configurations with appropriate probabilities of fatalities.The paper uses a realistic example from the offshore industry, where different sizes of leak have different probability characteristics. Specifically small, medium and large leaks are evaluated. Based on the dynamic evolution of the probability of fatality, it is concluded that the most dangerous leak is the large one. Probability of fatality caused by the leak increased very rapidly within first 5 minutes. At the end of 5th minute, there is approximately one order of magnitude difference in the probabilities of fatality associated with the respective leak sizes.


SELECT PUBLICATION YEAR