ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Shaoping Wang

Ocena obniżenia charakterystyk łożysk ze smarem stałym: metoda rozmytych samoorganizujących się map

Łożyska ze smarem stałym to powszechnie stosowane elementy urządzeń, a ich niezawodność i ocena degradacji charakterystyk są bardzo istotne. W przedstawionej pracy wykorzystano metodę rozmytych samoorganizujących się map do oceny obniżenia charakterystyk. Wektory cech skonstruowano za pomocą wskaźników wibracji, jak również sygnału momentu tarcia. Następnie dokonano oceny obniżenia charakterystyk z wykorzystaniem samoorganizującej się mapy, a za wskaźnik degradacji przyjęto przynależność każdego wektora cech do normalnej grupy w warstwie wyjściowej. Wyniki badań przyspieszonych pokazują, że przy użyciu omawianej metody można dokonywać skutecznej oceny obniżenia charakterystyk a także opisywać stopień degradacji w całym okresie eksploatacji.

Solid lubricated bearings performance degradation assessment: A fuzzy self-organizing map method

Solid lubricated bearings are common components in space mechanisms, and their reliability and performance degradation assessment are very crucial. In this study, a fuzzy self-organizing map method is used to perform performance degradation assessment. Feature vectors are constructed by indices of vibration as well as friction torque signal. Self-organizing map is then used to perform performance degradation assessment and the subjection of each feature vector to normal cluster on output layer is used as degradation indicator. Accelerated life test results show that this method can make effective performance degradation assessment and describe degradation degree in the whole life time.

Model niezawodności oparty na wydajności przesyłu energii i jego zastosowanie do oceny lotniczego układu hydrauliki siłowej

Układy przesyłu energii (power transfer systems, PTS) charakteryzują się szczególnymi właściwościami niezawodnościowymi, w tym wielostanowością i zależnością między błędami. W związku z tym, tradycyjne metody modelowania niezawodności, które sprawdzają się w przypadku systemów dwustanowych, nie pozwalają na dokładną ocenę niezawodności PTS. W przedstawionej pracy zaproponowano nowatorski model niezawodności systemu wielostanowego, który do oceny niezawodności PTS wykorzystuje dane o wydajności przesyłu energii (PTE). Model ten wiążę niezawodność zarówno z zapotrzebowaniem na energię końcową jak i zdolnością przesyłową PTS. Rozważano model wielostanowy opisujący proces degradacji komponentów systemu w oparciu o PTE. W proponowanym modelu analizowano korelacje między uszkodzeniami w świetle struktury systemu i mechanizmu alokacji energii, a niezawodność oceniano dla różnych stopni zapotrzebowania na energię końcową. Podejście to zweryfikowano na przykładzie podwójnego układu hydrauliki siłowej (DHAS), dla którego ustalono model stochastyczny oparty na uogólnionych stochastycznych sieciach Petriego (GSPN), który łączono ze zdolnością przesyłową za pomocą uniwersalnej funkcji tworzącej (UGF). Badania pompy hydraulicznej prowadzone dla różnych prędkości przepływu i różnych szybkości degradacji wykazały, iż ocena niezawodności DHAS na podstawie proponowanego modelu cechuje się skutecznością i trafnością.

Reliability modeling based on power transfer efficiency and its application to aircraft actuation system

 

The power transfer systems (PTS) has special reliability properties, including multiple states and fault dependence. Consequently, traditional binary-state reliability modeling methods cannot accurately evaluate the reliability of PTS. In order to resolve the contradiction between terminal energy demand and power transfer capability of PTS, this paper proposes a novel multi-state reliability model based on power transfer efficiency (PTE) for reliability evaluation of PTS. The multi-state model caused by performance degradation based on PTE is considered in this paper. In addition, the failure correlation in virtue of the system structure and energy allocation mechanism is analyzed in the proposed model, and the corresponding reliability evaluation result is obtained under different terminal energy requirements. The approach is verified on the example of a dual hydraulic actuation system (DHAS), in which the stochastic model based on the generalized stochastic Petri nets (GSPNs) is established and combined with the power transfer capability via universal generating function (UGF). Though changing flow rate to face the degradation rate of hydraulic pump, the reliability assessment of DHAS based on the proposed reliability model is effective and accurate.

 

 

Metoda modelowania degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w oparciu o analizę mechanizmu uszkodzenia i proces stochastyczny

Obrotowe uszczelnienia wargowe znajdują szerokie zastosowanie w samolotach, a ich sprawność wpływa na bezpieczeństwo statków powietrznych. Oznacza to, iż szacowanie żywotności i niezawodności tego rodzaju uszczelnień ma kluczowe znaczenie. Degradacja obrotowego uszczelnienia wargowego jest zawsze związana z efektami losowymi, których nie uwzględnia teoretyczna analiza mechanizmu uszkodzenia. Dlatego też do oceny efektów losowych degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego wykorzystuje się procesy stochastyczne, takie jak proces Gamma czy odwrotny proces Gaussa. W przedstawionej pracy, wybrane procesy degradacji łączono za pomocą metody bayesowskiego uśredniania modeli. Na podstawie analizy mechanizmów uszkodzeń i symulacji numerycznej, konwertowano uzyskane w pomiarach dane degradacyjne, co pozwoliło na przekształcenie procesu degradacji obrotowego uszczelnienia wargowego w proces liniowy. Parametry modelu i prawdopodobieństwa oceniano za pomocą metody pełnego wnioskowania bayesowskiego na podstawie obserwacji degradacji. Skuteczność przedstawionej metody weryfikowano porównując przewidywane i obserwowane wartości degradacji. Proponowaną metodę można wykorzystywać do oceny niezawodności i żywotności obrotowego uszczelnienia wargowego. Przeprowadzona analiza czułości pokazuje, że skutecznym sposobem na poprawę żywotności i niezawodności omawianego typu uszczelnienia jest zwiększenie progu uszkodzenia w postaci maksymalnej głębokości zużycia.

Degradation modeling method for rotary lip seal based on failure mechanism analysis and stochastic process

Rotary lip seal is widely used in aircraft and its performance affects the safety of the aircraft. Hence, it is necessary to estimate useful lifetime and reliability of the seal. Degradation of rotary lip seal is always with random effects, which cannot be considered by theoretical failure mechanism analysis. Hence, in order to consider the random effects of rotary lip seal degradation, stochastic processes are applied. Furthermore, considering the monotonic degradation of the seal, Gamma process and inverse Gaussian process are selected as the candidate processes. To combine the candidate processes, Bayesian model averaging is introduced. Based on the failure mechanism analysis and numerical simulation, the theoretical wear path is predicted and corresponding linearization method is proposed. The measured degradation data is converted and the seal wear process is transformed to a linear degradation process. The model parameters and model probabilities are evaluated by fully Bayesian inference method. The effectiveness of the proposed method is verified by comparing the predicting degradation and experimental observations. The proposed method can be used to evaluate reliability and useful lifetime of rotary lip seal. According to sensitivity analysis, an effective way to improve lifetime and reliability of the seal is to increase the wear depth threshold.

Opportunistic maintenance strategy of a Heave Compensation System for expected performance degradation

In the marine industry, heave compensation systems are applied to marine equipment to compensate for the adverse effects of waves and the hydraulic system is usually used as the power system of heave compensation systems. This article introduces importance theory to the opportunistic maintenance (OM) strategy to provide guidance for the maintenance of heave compensation systems. The working principle of a semi-active heave compensation system and the specific working states of its hydraulic components are also first explained. Opportunistic maintenance is applied to the semi-active heave compensation system. Moreover, the joint integrated importance measure (JIIM) between different components at different moments is analyzed and used as the basis for the selection of components on which to perform PM, with the ultimate goal of delaying the degradation of the expected performance of the system. Finally, compared with conditional marginal reliability importance (CMRI)-based OM, the effectiveness of JIIM-based OM is verified by the Monte Carlo method.

Application of machine learning and rough set theory in lean maintenance decision support system development

Lean maintenance concept is crucial to increase the reliability and availability of maintenance equipment in the manufacturing companies. Due the elimination of losses in maintenance processes this concept reduce the number of unplanned downtime and unexpected failures, simultaneously influence a company’s operational and economic performance. Despite the widespread use of lean maintenance, there is no structured approach to support the choice of methods and tools used for the maintenance function improvement. Therefore, in this paper by using machine learning methods and rough set theory a new approach was proposed. This approach supports the decision makers in the selection of methods and tools for the effective implementation of Lean Maintenance.

Importance measure-based maintenance strategy considering maintenance costs

Maintenance is an important way to ensure the best performance of repairable systems. This paper considers how to reduce system maintenance cost while ensuring consistent system performance. Due to budget constraints, preventive maintenance (PM) can be done on only some of the system components. Also, different selections of components to be maintained can have markedly different effects on system performance. On the basis of the above issues, this paper proposes an importance-based maintenance priority (IBMP) model to guide the selection of PM components. Then the model is extended to find the degree of correlation between two components to be maintained and a joint importance-based maintenance priority (JIBMP) model to guide the selection of opportunistic maintenance (OM) components is proposed. Also, optimization strategies under various conditions are proposed. Finally, a case of 2H2E architecture is used to demonstrate the proposed method. The results show that generators in the 2E layout have the highest maintenance priority, which further explains the difference in the importance of each component in PM.


SELECT PUBLICATION YEAR