ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


simulation

Modelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych

Elektrofiltry są obecnie najczęściej stosowanymi, w procesach przemysłowych, urządzeniami do redukcji emisji pyłów do atmosfery. Znaczący wpływ na przebieg procesu odpylania ośrodka dwufazowego gaz/pył ma kształt oraz konfiguracja elektrod emisyjnych, wpływające na ukształtowanie pola elektrycznego w komorze elektrofiltru. Parametry geometryczne elektrod ulotowych oraz ich rozmieszczenie w komorze elektrofiltru powinny zapewniać równomierny rozkład gęstości prądu na powierzchni jego elektrod zbiorczych. W artykule przedstawiono analizę wpływu geometrii oraz konfiguracji przemysłowych elektrod ulotowych typu ostrzowego na rozkład gęstości prądu na elektrodzie zbiorczej. Na podstawie wyników pomiarów opracowano model matematyczny umożliwiający symulację rozkładu gęstości tego prądu w zależności od kształtu elektrod. Model umożliwia określenie korzystnych wartości odległości pomiędzy elementami emisyjnymi elektrody ulotowej oraz odległości pomiędzy tymi elektrodami. Korzystne parametry geometryczne i konfigurację elektrod ulotowych określano na podstawie analizy magnitud gęstości widmowej mocy (PSD) oraz wartości średniokwadratowej (RMS) gęstości prądu. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zmniejszenia ilości elementów emisyjnych elektrod ulotowych bez pogorszenia parametrów eksploatacyjnych elektrofiltru.

Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators

Electrostatic precipitators are currently most commonly used in industrial processes equipment to reduce dust emissions into the atmosphere. A significant impact on the process of extraction of two-phase gas/dust medium has the shape and configuration of the discharge electrodes, affecting the shape of the electric field in the chamber electrostatic precipitator. Geometric parameters of discharge electrodes and their arrangement in the chamber electrostatic should provide uniform current density distribution at the surface of the collecting electrodes. The article presents an analysis of the impact of geometry and configuration of industrial - blade type discharge electrodes on the distribution of current density on the collecting electrode. On the basis of the measurement results mathematical model was worked out which allows simulation of the current density distribution depending on the shape of the electrodes. The model allows to specify the most appropriate parameters of distance between the emission elements of discharge electrode and the distance between the electrodes. Preferred geometric parameters and configuration of discharge electrodes was determined by analyzing power spectral density magnitude (PSD) and the mean square value (RMS) of current density. The results indicate the possibility of reducing the number of elements of emission corona electrodes without worsening of the operating parameters of electrostatic precipitator.

Niezawodność sieci z uszkadzającymi się i odnawianymi połączeniami oraz węzłami

W opracowaniu przedstawiono metodę wyznaczania niezawodności sieci, w których elementy (połączenia i węzły) mogą się uszkadzać i są odnawiane. Przedstawiona metoda wykorzystuje algorytm faktoryzacji, zaproponowaną metodę π oraz symulację komputerową. Na podstawie algorytmu faktoryzacji wyznaczany jest wzór do dokładnego obliczania niezawodności sieci jako prawdopodobieństwa połączenia między wybranym zbiorem K węzłów (RN(K)). Obliczana w ten sposób niezawodność dotyczy przypadków gdy tylko połączenia mogą się uszkadzać i nie są odnawiane. W celu obliczania niezawodności sieci z odnawianymi połączeniami i węzłami wprowadzono quasi uszkodzenia połączeń, które występują na skutek uszkodzeń węzłów do nich przyległych – metoda π. Opracowana metoda pozwala uwzględnić odnawianie wszystkich elementów sieci po uszkodzeniu jak również możliwość wyboru zbioru węzłów (Nf), które mogą się niezależnie uszkadzać. Ponadto rozkłady prawdopodobieństwa czasu pracy do uszkodzenia dowolnie określonych zbiorów węzłów i połączeń mogą być różne. Do zaproponowanej metody opracowano symulacyjny model obliczeniowy, który umożliwia wyznaczenie niezawodności sieci (RN(K)(t)) z odnawianymi połączeniami i węzłami. Zgodnie z opracowanym modelem wykonano przykładowe obliczenia numeryczne i przedstawiono ich wyniki.

Reliability evaluation of networks with imperfect and repair able links and nodes

The paper presents the method for determining the reliability of a network whose elements (links and nodes) are imperfect (canfail) and repairable. The presented method uses the factoring algorithm, proposed π method and computer simulation. The factoring algorithm is used to obtain a formula for accurate computation of network reliability as a probability of connectedness among the specified set of nodes K (RN(K)). The reliability calculated in this way relates to cases when only links can fail and are unrepairable. In order to calculate the reliability of a network with repairable links and nodes, we introduced quasi-failures of links which occur as a result of failures of adjacent nodes – the π method. The developed method allows accounting for the repair of all the network elements after failure, as well as choosing the set of nodes (Nf) which can fail independently. In addition, the probability distributions of failure time of freely specified sets of nodes and links can be different. A simulation computational model was developed for the method which allows for determining the reliability (RN(K)(t)) of a network with repairable links and nodes. Examples of numerical calculations were performed according to the developed model and the results are presented.

Wartości czasu trwania zwarcia a ocena skutków dynamicznych w rozdzielniach z przewodami giętkimi

Artykuł dotyczy zagadnienia określania wartości czasu trwania zwarcia podczas obliczania skutków dynamicznych w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami giętkimi metodą statystyczno-probabilistyczną. Do realizacji zadania opracowano model symulacyjny, którego ważnym elementem jest model czasu trwania zwarcia. Wyniki badań symulacyjnych pozwoliły na przeprowadzenie probabilistycznej analizy wartości czasu trwania zwarcia, prądu zwarciowego oraz sił dynamicznych dla wybranych punktów rozdzielni. W obliczeniach uwzględniono zwarcia na szynach i w polach rozdzielni, transformatorach oraz liniach elektroenergetycznych. Przedstawiono metodę określania wartości czasu trwania zwarcia dla potrzeb obliczeń dynamicznych sił w rozdzielniach elektroenergetycznych opartą na kryterium ryzyka.

Assessment of dynamic effects in distribution substations with flexible conductors regarding short-circuit duration values

The paper refers to the finding of the short-circuit duration when computing the dynamic effects in the EHV distribution substations with flexible conductors using statistical-probabilistic method. A dedicated simulation model comprising an important element i.e. a short-circuit duration model has been developed. Referring to the obtained results, the probabilistic analysis of values of short-circuit duration, short-circuit current and dynamic forces has been carried out for the substation’s selected points. In computations, faults on bus and in the substation’s bays, transformers and electric power lines have been taken into account. A risk criterion- based method of finding the short-circuit duration values needed in computations of dynamic forces in the power distribution substations has been presented.

Oparta na przeglądach polityka losowej konserwacji zapobiegawczej systemu wieloelementowego z wykorzystaniem symulacji

W dzisiejszej sytuacji globalnej, w której przedsiębiorstwa o wysokim stopniu konkurencyjności wymagają efektywnego obniżania kosztów produkcji, poprawy jakości produktów oraz zwiększania lojalności klientów, konserwacja ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów poprzez redukcję nieplanowanych przestojów, oraz zmniejszenie konieczności usuwania usterek produktów a także obniżanie kosztów. W tym sensie, wykorzystanie modeli reprezentujących tego typu systemy i ułatwiające menedżerom podejmowanie decyzji , ma kluczowe znaczenie dla firm. W tej pracy zaproponowano model konserwacji zapobiegawczej dla wieloelementowego systemu o różnych mechanizmach uszkodzeń. Biorąc pod uwagę, że celem jest optymalizacja liczby i czasu trwania zabiegów konserwacyjnych dokonywanych w systemie, przeprowadzane są okresowe przeglądy mające na celu zminimalizowanie oczekiwanych kosztów utrzymania. Optymalizację przeprowadzono za pomocą symulacji, która okazała się zadowalająca, ponieważ zmienne decyzyjne modelu zachowywały się odpowiednio przy wykorzystaniu ich w kontekście omawianego studium przypadku. Dodatkowo, zmienne te przybierały różne wartości dla czterech różnych scenariuszy: pierwotnego modelu proponowanej polityki konserwacyjnej i trzech wariantów, w których uwzględniono koszty pracy systemu w stanie awaryjnym.

Random preventive maintenance policy based on inspection for a multicomponent system using simulation

In today's global situation where highly competitive companies demand production efficiently to reduce costs, increase product quality, and customer loyalty, maintenance becomes crucial to achieve this goal by reducing unplanned downtime, reworking of products, and costs. In this sense, the use of models that can represent this type of system, and help managers make decisions more easily, are of vital importance for companies. Thus, a preventive maintenance model for a multicomponent system with different failure mechanisms is proposed in this work. Considering that the objective is to optimize the number and the time of maintenance interventions, that will be done in the system, periodic inspections are carried out in order to minimize the expected costs of maintenance. The optimization was performed with simulation, which proved to be satisfactory, since the decision variables of the model behaved adequately when utilized within the context of an applied case study. In addition, these variables had different performances when analyzed in four different scenarios: the original model of the proposed policy, and three variations attributing costs of penalties.

Własności energetyczne układu zasilania bezstykowego modelu laboratoryjnego pojazdu PRT (Personal Rapid Transit)

Artykuł prezentuje wyniki badań własności eksploatacyjnych układu zasilania bezstykowego zastosowanego w modelu demonstracyjnym pojazdu PRT, wykonanym w ramach projektu ECO Mobilność. Przedstawiono obszar zastosowań transportowych systemu szynowego automatycznych środków transportu PRT. Opisano rozwiązanie układu napędowego pojazdu PRT konstrukcji ECO Mobilność – napęd za pomocą indukcyjnego silnika liniowego, zasilanie bezstykowe dynamiczne oraz układ rekuperacji z zastosowaniem superkondensatora. Zaprezentowano mapy sprawności elektrycznej silnika linowego i układu zasilania bezstykowego. Przedstawiono sposób ich wykorzystania w obliczeniach zużycia energii trakcyjnej metodą przejazdów teoretycznych. Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla toru próbnego w skali. Przedstawiono wyniki obliczeń projektowych parametrów układu zasilania dla planowanej linii demonstratora o wymiarach rzeczywistych.

Energy Properties of a Contactless Power Supply in PRT (Personal Rapid Transit) Laboratory Model

The article presents the results of research on the operational properties of contactless power supply system used in the PRT vehicle demonstration model, made within the framework of the ECO Mobility project. The area of transport applications of the PRT automated rail transport system is presented. Elements of the ECO Mobility PRT Drive System have been described – an inductive linear motor, dynamic contactless power supply, and supercapacitor recuperation system. Electrical performance maps of the linear motor and contactless power system were presented. Also shown was the method of their use in calculation of traction energy consumption by means of theoretical journeys. The results of the simulation calculations for the trial track were presented. The results of design calculations of the power supply parameters for the planned line of the demonstrator with real dimensions are presented.

Strony