ISSN 1507-2711
Our IF is 0,505

Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)       Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin      Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

Submission On-Line

Publisher:
Polish Maintenance Society (Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation of National Maintenance Societies

Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e., Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability.

 

 

MOST CITED

Update: 2014-08-25

Title: RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
Author(s): Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 2(42)/2009  Pages: 4-7  Published: 2009
Times Cited: 17 (from All Databases)
Title: AN ANALYSIS OF DEGRADATION OF VEHICLES IN OPERATION
Author(s): Ryszard MICHALSKI, Sławomir WIERZBICKI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 1(37)/2008  Pages: 30-32  Published: 2008

Times Cited: 10 (from All Databases)
Title: EFFICIENT RELIABILITY ANALYSIS OF SYSTEMS WITH FUNCTIONAL DEPENDENCE LOOPS
Author(s):
Liudong XING, Joanne Bechta DUGAN, Brock A. MORRISSETTE
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: 3(43)/2009  Pages: 65-69  Published: 2009

Times Cited: 9 (from All Databases)

Title: PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
Author(s): Grzegorz KRÓLCZYK, Maksymilian GAJEK, Stanisław LEGUTKO

Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 15, No. 1, 2013 Pages: 62-65  Published: 2013
Times Cited: 8 (from All Databases)

Title: A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
Author(s):
Yan-Feng LI, Hong-Zhong HUANG, Yu LIU, Ningcong XIAO, Haiqing LI
Source: EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-
MAINTENANCE AND RELIABILITY

Issue: Vol. 14, No. 3, 2012 Pages: 208-214  Published: 2012
Times Cited: 8 (from All Databases)

 

Visits since
10th May 2002

PageRank

spektrometria mas

Voltage stabilizer as a temperature controller in thermal ionization mass spectrometer

We describe the use of a simple voltage stabilizer that controls filament temperature, Tp in the ion source of a thermal ionization mass spectrometer (TIMS). The filament voltage, Vp is measured by means of a separate pair of wires connected inside of the ion source in parallel to the wires supplying power. It has been demonstrated that V^.is directly proportional to T^-in a wide range of filament temperature. The T(. value is solely controlled by the reference voltage, V^, which can be manually selected from a voltage divider or by means of a computer. The temperature controller described here is succes-fully applied for analysis of potassium concentration by the isotope dilution method.

The time of flight mass spectrometer in the Division of Applied Physics of Maria Curie-Skłodowska University

Time of flight mass spectrometry (TOF-MS) is a common technique used to resolve mass difference of ions. The main advantages of such systems are practically unlimited mass range, straightforward construction and possibility of high masses of molecules detection. This work presents construction and measurement parameters of the time of flight mass spectrometer built in the Division of Applied Physics, Institute of Physics, Maria Curie-Sktodowska University.

Stabilizator napiecia jako kontroler temperatury włókna w spektrometrze mas ze źródłem termoemisyjnym

W pracy opisano zastosowanie prostego stabilizatora szeregowego napięcia do kontrolowania temperatury włókna, Tp w termoemisyjnym źródle jonów spektrometru masowego. Napięcie na włóknie, Vp jest mierzone za pomocą pary przewodów dołączonych wewnątrz źródła jonów równolegle do pary przewodów służących do grzania włókna. Pokazano, że wartość Y^jest wprost proporcjonalna do T^. w szerokim zakresie temperatur. Wartość Tpjest kontrolowana jedynie wartością napięcia referencyjnego, V^., które może być wybierane ręcznie z dzielnika napięcia lub za pomocą komputera. Opisane urządzenie jest stosowane w spektrometrze mas służącym do analizy zawartości potasu metodą rozcieńczenia izotopowego.

Spektrometr mas z pomiarem czasu przelotu jonów w Zakładzie Fizyki Stosowanej UMCS

Spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdzielania. Główne zalety takich spektrometrów to praktycznie nieograniczony zakres analizowanych mas, stosunkowo prosta konstrukcja oraz możliwość detekcji ciężkich molekuł. Praca przedstawia rozwiązania konstrukcyjne i parametry pomiarowe spektrometru mas z pomiarem czasu przelotu jonów zbudowanego w Zakładzie Fizyki Stosowanej Instytutu Fizyki UMCS.