ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


stan techniczny

Odwzorowanie stanu technicznego maszyny w ewolucyjnych symptomach diagnostycznych

Charakterystyki drganiowe stanowią ważne źródło informacji o stanie technicznym maszyny. W większości zastosowań dla złożonych maszyn diagnoza opiera się na widmach drgań, jednak wpływ na nie ma, oprócz parametrów stanu, wiele innych czynników. Alternatywnym sposobem uzyskania informacji o stanie technicznym maszyny jest analiza trendów drgań. Można to zrealizować przez zastosowanie tzw. symptomów ewolucyjnych, opisujących ilościowo zależność poziomów drgań od czasu. Z modeli teoretycznych można wywnioskować, że zarówno szybkość narastania, jak i odstępstwo od liniowości mogą być przyjęte jako symptomy diagnostyczne. Ocena eksperymentalnych trendów drgań, uzyskanych dla turbin parowych, potwierdza ten wniosek i wykazuje, że tego rodzaju symptomy pod wieloma względami przewyższają typowe symptomy drganiowe, wykorzystywane w procedurach diagnostycznych.

Analiza degradacji pojazdów w eksploatcaji

Pojazdy mechaniczne są stosunkowo złożonymi obiektami technicznymi w których w trakcie funkcjonowania zachodzą złożone procesy zużycia. Intensywność zużycia poszczególnych zespołów pojazdu jest uzależniona nie tylko od ich konstrukcji, ale także od warunków ich eksploatacji. W niniejszym artykule przestawiono mechanizmy i czynniki wpływające na degradację pojazdów mechanicznych.

Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms

Vibration patterns provide an important source of information on machine technical condition. In most applications for complex machines, diagnosis is based on vibration spectra, but they are influence by many factors other than condition parameters. Consequently false alerts can be triggered. Analysis of vibration trends is an alternative way to extract information on machine technical condition. This can be achieved by employing so-called evolutionary symptoms, which describe quantitatively the time dependence of vibration levels. From theoretical models we may conclude that both increase rate and departure from linearity can be accepted as diagnostic symptoms. Evaluation of experimental vibration time histories, obtained for steam turbines, has confirmed this conclusion and shown that such symptoms are in many aspects superior to typical vibration-based symptoms employed in diagnostic procedures.

An analysis of degradation of vehicles in operation

Vehicles are quite complex technical objects and complicated wear processes accompany their exploitation. The intensity of degradation of particular systems of a vehicle depends not only on a construction but also on the exploitation conditions. In the following paper the mechanisms and conditions influencing degradation of vehicles have been presented.

Zastosowanie metody Support Vector Machine w analizie stanu technicznego zabudowy terenu górniczego LGOM

W pracy przedstawiono wyniki analizy zużycia technicznego budynków zlokalizowanych w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). W badaniach zastosowano pokrewną sieciom neuronowym metodę wektorów podpierających (Support Vector Machine) w podejściu regresyjnym ε-SVR (Support Vector Regression). Celem badań było uzyskanie oceny wpływu zmiennych opisujących zabezpieczenia konstrukcyjne i remonty na przebieg modelowanego zjawiska. Podstawą do analiz był utworzony model zużycia technicznego budynków w postaci sieci ε-SVR. Oprócz zmiennych określających poziom zabezpieczeń konstrukcyjnych i remontów, w modelu uwzględniono zmienne opisujące: deformacje terenu pochodzenia górniczego, intensywność wstrząsów oraz wiek budynków. Dobór parametrów modelu przeprowadzono z wykorzystaniem, jako bezgradientowej metody optymalizacyjnej, algorytmu genetycznego. Bazując na utworzonym modelu ε-SVR przeprowadzono dwurodzajową analizę wrażliwości. Oceny wpływu zabezpieczeń konstrukcyjnych dokonano badając zmienność wektora gradientu modelowanej hiperpowierzchni. Natomiast analiza wpływu remontów na przebieg modelowanego procesu została przeprowadzona na bazie komparacji wyników symulacji modeluε-SVR. Wyniki badań potwierdziły przydatność przyjętej metodyki badań oraz pozwoliły na sformułowanie istotnych wniosków dotyczących wpływu analizowanych czynników na zużycie techniczne tradycyjnej zabudowy LGOM.

Application of Support Vector Machine in the analysis of the technical state of development in the LGOM mining area

The paper presents the results of the analysis of technical wear of buildings located within impact of mining plant in the Legnica - Głogów Copper District ( LGOM ). The study used method related to neural networks, support vector (Support Vector Machine) in regression approach ε-SVR (Support Vector Regression). The aim of the study was to assess the impact of variables describing the structural protection and renovations on the course modeled phenomenon. The basis for the analysis was created model of technical wear of buildings in the form of a network ε-SVR. In addition to the variables determining the level of structural protection and renovations in the model included variables describing: terrain deformation, mining intensity tremors and the age of the buildings. The choice of model parameters were performed using, as gradientlessness optimization method, genetic algorithm. Based on the established model ε-SVR two types of sensitivity analysis were applied. Assessing the impact of the structural protections have been studying by the analysis of variability of the gradient vector for the modeled hypersurface. The analysis of the impact of renovations on the course modeled process was carried out based on the comparator simulation results of ε-SVR model. The results confirmed the usefulness of the methodology of research and allowed to draw important conclusions on the impact of analyzed factors on the technical wear traditional buildings LGOM.

Metoda badań porównawczych zbiorów sprawdzeń do oceny stanu technicznego ciągników

W pracy zaproponowano oryginalną metodę liczbowej oceny zbiorów sprawdzeń stanu technicznego ciągnika rolniczego. Jako kryterium oceny wykorzystano entropię informacyjną, konieczną do uzyskania w badaniach diagnostycznych dla odpowiedniego zbioru sprawdzeń. Wykonano formalny opis procesu oceny stanu technicznego ciągnika w systemie eksploatacji, który charakteryzuje duży udział uszkodzeń awaryjnych. Do budowy modelu strukturalnego wykorzystano entropię informacyjną, Model ten kumuluje w sobie liczbę sprawdzeń, prawdopodobieństwo wystąpienia określonych uszkodzeń i nadaje im wspólną miarę liczbową. Przeprowadzona logiczna analiza proponowanej metody oraz wyniki uzyskane w badaniach z jej praktycznego zastosowania w zakładach serwisowych wskazują, że opisuje adekwatnie ten obszar eksploatacji maszyn i może być miarą efektywności informacyjnej zbiorów sprawdzeń stanu technicznego maszyn.

A method of comparative studies on checkup sets to evaluate the technical condition of tractors

In this paper the authors propose an original method of the numerical evaluation of checkup sets for the technical condition of an agricultural tractor. Information entropy required in diagnostic tests for a specific checkup set was used as the evaluation criterion. A formal description is given for the technical condition diagnostics of a tractor in its operation period, which is characterised by a high rate of average damage. The structural model was constructed using information entropy. This model accumulates the number of checkups, probability of specific damage types and assigns them a common numerical measure. The conducted logic analysis of the proposed method and the results obtained in experiments on its practical applicability in service stations indicate that the method adequately describes this area of machine operation and thus may be a measure of information effectiveness for checkup sets determining the machine technical condition.
 

Metoda szacowania trwałości lotniczych napędów hydraulicznych

W dotychczasowej praktyce szacowania trwałości zespołów lotniczych napędów hydraulicznych stosowany jest wariant, który wymaga prowadzenia długotrwałych badań zespołów napędu do czasu ich przejścia w stan niezdatności. Badania tego typu, umożliwiające szacowanie trwałości a posteriori, są kosztowne i długotrwałe. Istnieje więc potrzeba poszukiwania nowych strategii szacowania trwałości. W artykule zaprezentowano metodę szacowania trwałości zespołu napędu hydraulicznego opartą o kontrolę jego zmiany stanu technicznego. Kontrola stanu technicznego umożliwia wykrycie we właściwym czasie stanu przed awaryjnego zespołu hydraulicznego. Novum metody jest wykorzystanie, do wykrycie stanu przed awaryjnego zespołu, zasady wyznaczania uprzedzających tolerancji parametru kontrolnego. Tolerancje uprzedzające stanowią zbiór wartości parametru kontrolnego zawartych między poziomami granicznym i przed awaryjnym (dopuszczalnym). Intensywność wyczerpywania się trwałości (intensywności starzenia, zużywania) ma losowy charakter. W artykule przedstawiono stochastyczny opis zmiany parametru kontrolnego oraz wynikające z niego empiryczne zależności funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu przeprowadzania sprawdzeń parametru kontrolnego (okresowość kontroli) i funkcji gęstości prawdopodobieństwa zmiany wartości parametru kontrolnego. Opisano wzajemne związki obu tych funkcji. Przedstawiono zależności umożliwiające wyznaczenie wartości dopuszczalnej parametru kontrolnego i okresowość sprawdzeń parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowano przykład szacowania trwałości tłoczkowej pompy hydraulicznej z samolotu użytkowanego w Siłach Zbrojnych RP. Dla wybranych parametrów kontrolnych pompy hydraulicznej wyznaczono ich wartości dopuszczalne oraz czas pierwszej kontroli parametru kontrolnego po przekroczeniu wartości dopuszczalnej. Zaprezentowana metoda wiąże trwałość z fizycznymi mechanizmami zużywania się zespołów. Przedstawiona metoda może być wykorzystana w pracach mających na celu określanie zasobu pracy urządzeń technicznych. Umożliwia ona użytkowanie urządzeń technicznych według strategii stanu technicznego z kontrolowaniem parametrów.

Method for estimating the durability of aviation hydraulic drives

Throughout previous practice, estimating the life of aviation hydraulic drive assemblies has been utilizing a variant, which requires conducting long-lasting studies of the drive assemblies until they move to the unfitness state. Such studies, which enable estimating life a posteriori, are costly and long-lasting. Hence the need to look for new strategies for estimating life. The article presents a method of estimating the durability of a hydraulic drive assembly based on the control of its change in technical condition. Inspection of the technical condition enables timely detection of the condition before the emergency hydraulic assembly. The novelty of the method is to use, to detect the condition before the emergency team, the principle of determining the pre-emptive control parameter tolerance. Pre-emptive tolerances are a set of control parameter values between threshold levels and pre-emergency (allowable) levels. The intensity of depletion of durability (intensity of aging, wear) is random. The paper presents a stochastic description of the control parameter change and the resulting empirical relationships between the control parameter verification time probability density (verification periodicity) and the control parameter value change probability density. The inter-relations between these two functions were described. It also presents empirical relationships enabling the determination of the permissible value for the control parameters and the periodicity of the control parameter checks after exceeding the limit value. An example of estimating the life of a hydraulic piston pump on-board an aircraft operated in the Polish Air Forces was shown. The permissible values and the time for the first control parameter verification after exceeding the limit value were determined for selected control parameters of the hydraulic pump. The proposed method binds life (fitness time) with the physical wear mechanisms concerning the assemblies. It can be applied in work aimed at determining the resource life of technical equipment. Furthermore, it enables utilizing technical equipment according to a technical state strategy with monitoring the parameters.

 


SELECT PUBLICATION YEAR