ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


stress-strength model

Nowa metoda oceny niezawodności na podstawie wytrzymałości elementów z zastosowaniem dywergencji Kullbacka-Leiblera

Niezawodność systemów technicznych jest jednym z najważniejszych tematów badawczych we współczesnej nauce. Wiele z ostatnich badań, problem ten rozwiązuje poprzez ocenę wydajności pracy jednego lub większej liczby wybranych elementów działających pod wpływem obciążenia. Za punkt wyjściowy przyjmuje się R=P(X<Y). X to obciążenie przyłożone do elementu roboczego, a Y to wytrzymałość elementu. W przedstawionej pracy, chcemy zaproponować nową metodę, w której do obliczania niezawodności elementu w ramach modelu typu "obciążenie-wytrzymałość" wykorzystuje się dywergencję Kullbacka-Leiblera. Proponowana metoda ma tę przewagę, że gdy wytrzymałość elementu jest równa przyłożonemu obciążeniu, dywergencja Kullbacka-Leiblera jest równa zeru. Poza tym, gdy jednocześnie występuje więcej niż jeden rodzaj obciążenia, utworzona funkcja może obejmować jednocześnie wszystkie te obciążenia. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu R, ponieważ obciążenia są oceniane oddzielnie. Ponieważ dywergencję Kullbacka-Leiblera oblicza się w funkcji czasu, wytrzymałość elementu ocenia się w strukturze dynamicznej.

New reliability score for component strength using kullback-leibler divergence

The reliability of technical systems is one of the most important research subjects in the point reached by modern science. In many recent studies, this problem is solved by evaluation the operation performance of determined one or more components operating under stress. At this point, R=P(X<Y) is taken as a basis. Here, X is the stress applied on the operating component and Y is the strength of the component. In this study we aim to propose a new method by using Kullback-Leibler divergence for computing the reliability of the component under stress-strength model. The superiority of the proposed method is that when the component durability is equal to applied stress Kullback- Leibler divergence is equal to zero. In addition to that when more than one stresses exists at the same time the formed function can include all stresses at the same time. When R is used, this is not possible because of stresses are evaluated separately. As Kullback-Leibler divergence is calculated depending on time, the strength of the component is evaluated within a dynamic structure.

Obliczanie zmiennej w czasie niezawodności systemu na podstawie modelu wytrzymałości na obciążenia

Rozważmy system, który posiada n niezależnych elementów, z których każdy charakteryzuje się zmienną w czasie wytrzymałością Y1(t ), Y2 (t ),…,Yn (t ), która stanowi niezależny proces losowy o identycznym do pozostałych rozkładzie. Niech procesy losowe X1(t ), X2 (t ),…, Xm (t ) oznaczają wielorakie obciążenia powszechnie oddziałujące na elementy systemu w danym czasie t. Niezawodność elementów w systemie może ulegać zmianie w wyniku ich deterioracji lub w wyniku oddziaływania zmiennych w czasie obciążeń. Pogorszenie niezawodności komponentów systemu może prowadzić do obniżenia niezawodności całego systemu. W niniejszym artykule proponujemy nową metodę określania zmiennej w czasie niezawodności składowych systemu na podstawie modelu obciążeń i odpowiadających im wartości wytrzymałości. Zaproponowana metoda zapewnia prosty sposób oceny niezawodności systemu w pewnym okresie czasu. Przedstawiono również wyniki obliczeniowe dotyczące niezawodności systemu koherentnego oraz systemu szeregowego typu k -z- n .
 

Time-dependent system reliability under stress-strength setup

Consider a system which has n independent components whose time dependent strengths Y1(t ), Y2 (t ),…,Yn (t ) are independent identically distributed random processes. Let random processes X1(t ), X2 (t ),…, Xm (t ) denote the common multiple stresses experienced by the components at time t . The reliabilities of the components in the system can chance as a result of their deterioration or in consequence of variable stresses over time. Degradation in components reliabilities in the system can lead to the degradation of the entire system reliability. In this paper, we propose a new method for determining the time dependent component reliability of the system under stress-strength setup. The proposed method provides a simple way for evaluating the reliability of the system at a certain time period. Computational results are also presented for the reliability of coherent system and consecutive k -out-of- n system.