ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


symulacja Monte Carlo

Analiza rekompensaty za zasoby gridowe w środowisku prorynkowym

Recently, market-oriented grid resource management has been proposed to cope with the scarceness of grid resources in grid systems. In the market-oriented environment, grid users should pay resource owners a sum of money for resources consumed. However, the contribution of resources owners is not only offering resources for grid applications, but also for the loss of local task execution for the sake of grid task complement punctually. There is little research to address the problem of compensation for opportunities lose of local task in grid resources. As a result, resource owners may be reluctant to join the grid unless some compensation is paid. In this paper, based on the analysis of the expected income of two priority strategies in grid resources, the minimal compensation which grid users should pay to resources owners is determined using the concept of opportunity cost and a variable price model is presented to ensure a fair market environment. To calculate minimal compensation, an evaluation approach based on Monte Carlo simulation is given and the minimal compensation can be determined according to the characteristics of the grid resource and the deadline of the grid task. Based on the simulation results, the infl uence factors of minimal compensation are studied using a numerical example. The proposed price model can provide an incentive for resource owners and attract more and more resources in the Internet to participate in the grid.

Analysis of grid resource compensation in market-oriented environment

Ostatnio ideę prorynkowego zarządzania zasobami gridowymi proponuje się jako sposób na uporanie się z niedostatkiem zasobów gridowych w systemach sieci typu grid. W środowisku prorynkowym, użytkownicy sieci grid powinni płacić właścicielom zasobów pewną sumę pieniędzy za wykorzystane zasoby. Jednakże, należy pamiętać, że właściciele zasobów nie tylko oferują zasoby dla aplikacji gridowych, ale również muszą rezygnować z wykonania lokalnych zadań na rzecz terminowego dostarczenia zasobów do wykonania zadania gridowego. Istnieje niewiele badań zajmujących się problemem rekompensaty za utratę korzyści z zadania lokalnego na zasobach gridowych. W związku z istnieniem tego problemu posiadacze zasobów mogą nie chcieć przyłączać się do sieci gridowej, o ile nie otrzymają pewnej rekompensaty. W niniejszym artykule wyznaczono minimalną rekompensatę, jaką użytkownicy sieci gridowej winni płacić posiadaczom zasobów. Obliczeń dokonano w oparciu o analizę oczekiwanego dochodu w odniesieniu do dwóch strategii szeregowania zadań w zasobach gridowych oraz wykorzystując pojęcie kosztu alternatywnego (opportunity cost). Aby zagwarantować uczciwe warunki rynkowe, przedstawiono również model zmiennej ceny (variable price model). Do obliczenia rekompensaty minimalnej wykorzystano podejście oparte na symulacji Monte Carlo. Rekompensatę minimalną wyznacza się kierując się charakterystykami zasobu gridowego i terminem wykonania zadania gridowego. W oparciu o wyniki symulacji, przeanalizowano czynniki wpływające na rekompensatę minimalną wykorzystując przykład numeryczny. Proponowany model cenowy może stać się motywacją dla posiadaczy zasobów przyciągając coraz więcej zasobów internetowych do uczestnictwa w sieciach gridowych.

Prognozowanie czasu pracy elementu mechanicznego z wykorzystaniem danych z badań przyspieszonych

W przyspieszonych badaniach cyklu życia, produkty poddaje się naprężeniom o wartościach wyższych niż występujące w normalnych warunkach użytkowania, w celu szybszego uzyskania informacji. W przedstawionym artykule poszerzamy granice zastosowań badań przyspieszonych o produkt przemysłu lotniczego (giętka platyna, ang. supple platinum). Próbki z giętkiej platyny pochodzące z elementu konstrukcji śmigłowca IAR 330 Puma poddano badaniom przyspieszonym otrzymując znaczne skrócenie czasu badania. Dla otrzymanych danych z badań przyspieszonych przeprowadzono symulację metodą Monte Carlo, w celu porównania danych eksperymentalnych (z badań przyspieszonych) z danymi symulacyjnymi.

Life time prediction using accelerated test data of the specimens from mechanical element

In accelerated life testing, products are exposed to stress levels higher than those at normal use in order to obtain information in a short time. In this paper ,we expand the limits of performing accelerated life tests to an aerospace product (supple platinum). Specimens from the IAR 330 Puma helicopter structure, made of supple platinum, were subjected to accelerated life testing, and a significant reduction of the testing time was obtained. A simulation of the accelerated life testing data from the same case study was performed using the Monte Carlo method, with the purpose of comparing the data resulting from the experimental study (accelerated life tests) with the simulated data.

Zintegrowany system decyzyjny dotyczący zamawiania częśc i zamiennych i utrzymania ruchu urządzeń w ramach strategii utrzymania zależnej od bieżącego stanu technicznego

Dążąc do jednoczesnej optymalizacji utrzymania ruchu urządzeń i zarządzania zamówieniami części zamiennych, zaproponowano kompleksowy model decyzyjny w ramach strategii utrzymania zależnej od bieżącego stanu technicznego (CBM) przeznaczony dla systemów z pojedynczym urządzeniem i ciągłym oraz losowym zużyciem. W niniejszym modelu, zużycie urządzenia jest ciągłym procesem Gamma z ciągłym monitorowaniem stanu, podczas gdy zapasy części zamiennych są kontrolowane poprzez prawdopodobieństwo wsparcia w zakresie części zamiennych. Po pierwsze, opracowano model prawdopodobieństwa wsparcia w zakresie części zamiennych w celu określenia optymalnego poziomu zapasów części zamiennych S, ustalonej aby spełnić wymogi określonego prawdopodobieństwa braku dostępności. Po drugie, przeprowadzono proces decyzyjny dotyczący wymiany urządzenia i zamawiania części zamiennych w celu jednoczesnej optymalizacji wymiany urządzenia i zamawiania części zamiennych, w oparciu o poziom zużycia urządzenia i całkowity koszt działania systemu. Po trzecie, zaprezentowano zintegrowany symulacyjny model decyzyjny dla oceny poziomu kosztów, dostępności i prawdopodobieństwa jej braku. Zasady niniejszego modelu zilustrowano przykładem numerycznym. Wyniki pokazują, że optymalny próg konserwacji zapobiegawczej uzyskany za pomocą proponowanego modelu decyzyjnego może spełnić wymagania dotyczące części zamiennych w ramach (S-1, S) strategii kontroli zapasów.

Integrated decision on spare parts ordering and equipment maintenance under condition based maintenance strategy

Aiming to optimize the equipment maintenance and the spare parts ordering management jointly, a comprehensive decision model under condition based maintenance (CBM) policy is presented for a single equipment system with continuous and random deterioration. In this model, the equipment deterioration is a continuous Gamma process under a continuous condition monitoring, and the spare parts inventory is controlled by spare parts support probability. Firstly, a spare part support probability model was developed to determine the optimal spare parts stock level S, which is set to meet the requirement of a predetermined stockout probability. Secondly, the equipment replacement and spare parts ordering decision is made to optimize the equipment replacement and spare parts ordering jointly, which is based on the equipment deterioration leveland total operating cost of the system. Thirdly, an integrated decision simulation model is presented for evaluating cost rate, availability and stockout probability. Finally, a numerical example is given to illustrate the performance of this model. The results show that the optimal preventive maintenance threshold obtained from the proposed decision model can satisfy the spare parts support requirements under (S-1, S) inventory control strategy.

Model uszkodzeń aproksymowa ny rozkładem Weibulla do badania niezaw odności reprezentowanej za pomocą hierarchicznej sieci Bayesowskiej

W prezentowanej pracy opisano metodę estymacji nieznanego parametru oraz funkcji niezawodności rozkładu Weibulla w oparciu o hierarchiczny model Bayesa dla danych uciętych (cenzurowanych) progresywnie typu II. Rozważano parametr skali rozkładu Weibulla o rozkładzie prawdopodobieństwa apriorycznego gamma w sytuacji, gdzie wartość parametru kształtu była znana. Ponadto, przyjęto, że (hiper)parametr skali rozkładu apriorycznego gamma może mieć trzy różne, znane hiper-rozkłady aprioryczne (ang. hyper priors). Przy tych założeniach, estymatory parametru i funkcji niezawodności rozkładu Weibulla wyprowadzono na podstawie kwadratowej funkcji straty (ang. squared error loss, SEL), którą można łatwo rozszerzyć na inne funkcje straty. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem hierarchicznej metody Bayesowskiej porównano z wynikami klasycznej estymacji Bayesowskiej oraz estymacji metodą największego prawdopodobieństwa (ang. maximum likelihood estimate, MLE). Symulacja wykazała, że najlepsze wyniki, jeśli chodzi o średnią kwadratową błędów (ang. root mean squared error, RMSE), daje metoda Bayesa, a w dalszej kolejności hierarchiczna metoda Bayesa oraz MLE. W końcowej części pracy rozważane problemy zilustrowano analizując zbiór danych rzeczywistych.

A Weibull failure model to the study of the hierarchical Bayesian reliability

This paper describes the unknown parameter and reliability function of the Weibull distribution based on hierarchical Bayesian model for the progressively Type-II censored data. The scale parameter of the Weibull distribution is considered with a gamma prior under the shape parameter is known. Furthermore, the scale parameter of the gamma prior is assumed to be three different known hyper prior. Under these assumptions, the Weibull parameter and reliability function estimators are derived based on the squared error loss (SEL) function, which can be easily extended to other loss functions situation. The result from hierarchical Bayesian method is used to compare with Bayes and maximum likelihood estimate (MLE) methods. The simulation shown that the results from Bayes is the best, followed by hierarchical Bayesian method, and then MLE in terms of root mean square error (RMSE). Finally, one real dataset has been analyzed for illustrative purposes.

Time replacement optimization model: comparative analysis of urban transport fleets using monte carlo simulation

This paper presents a comparative analysis of operation and maintenance costs of the transport fleets in two countries: Spain and Brazil. For this analysis, the research proposed an optimization model which is a combination of the traditional Life Cycle Cost Analysis methodology (LCC) and simulation model Monte Carlo. The results indicated the successful of model and show the lower cost in the Brazilian fleet. The evidences may be useful for other practices and researches.

Model optymalizacji czasu wymiany floty. Analiza porównawcza flot miejskiego transportu publicznego z zastosowaniem symulacji Monte Carlo

W niniejszej pracy przedstawiono analizę kosztów pracy i utrzymania flot transportowych w dwóch krajach: Hiszpanii i Brazylii. Dla celów analizy, zaproponowano model optymalizacji stanowiący połączenie tradycyjnej Analizy Kosztów Cyklu Życia (LCC) oraz modelu symulacji Monte Carlo. wyniki potwierdziły trafność modelu oraz pokazały, że koszty ponoszone w przypadku floty brazylijskiej były niższe. Zaproponowany model może znaleźć zastosowanie zarówno w praktyce jak i w dalszych badaniach.

Strony