ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


system produkcyjny

Ocena ryzyka w systemach produkcyjnych o równoległej strukturze niezawodnościowej

System produkcyjny zdefiniowano zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Takie podejście umożliwiło dekompozycję systemu produkcyjnego na obszary oraz na wyznaczenie struktury niezawodnościowej systemu produkcyjnego. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze równoległej. Metoda wyznaczania ryzyka dla produkcyjnej struktury równoległej została zweryfikowana w przedsiębiorstwie produkującym ramy wózków wagonów, tramwajów i lokomotyw.

Evaluation of the risk in production systems with a parallel reliability structure

The production system was defi ned in accordance with systems theory, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This approach allowed decomposing the production system into several areas and determining the reliability structure of the production system. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a parallel structure. The method of determining the risk for a parallel structure of production was verifi ed in a production company, which manufactures bogie frames for railway cars, trams and railway engines.

Próba adaptacji szeregowych struktur niezawodnościowych do analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych

Ryzyko towarzyszy każdej działalności gospodarczej. Wielkość zakłóceń przebiegu procesu produkcyjnego, spowodowanych występowaniem czynników ryzyka, bardzo mocno wpływa na parametry i całościowe wyniki systemów produkcyjnych. Niestety bardzo rzadko dokonuje się analizy i oceny ryzyka procesu produkcyjnego na poziomie operacyjnym. Być może spowodowane jest to niezbyt przydatnymi w rzeczywistości produkcyjnej metodami ilościowymi proponowanymi przez literaturę. W odpowiedzi na ten stan rzeczy w pracy zdefiniowano system produkcyjny zgodnie z teorią systemów, natomiast ryzyko jako synonim zawodności. Artykuł prezentuję metodę wyznaczania ryzyka dla systemu produkcyjnego o strukturze szeregowej, która została zweryfikowana na przykładzie praktycznym

An attempt to adapt serial reliability structures for the needs of analyses and assessments of the risk in production systems

Each business activity is accompanied by a risk. The extent of the production process disturbances caused by the presence of risk factors strongly affects the parameters and overall performance of production systems. Unfortunately, analyses and assessments of the risk in production processes are carried out very rarely at the operational level. This may be caused by the fact that quantitative methods proposed by the literature are not very useful in production practice. In response to this state of affairs, the concept of production system was defined in this study in accordance with the theory of systems, while the risk was treated as a synonym of unreliability. This paper presents a method of determining the risk for a production system with a serial structure, which was verified on a practical example.

Optymalizacja konserwacji systemu produkcyjnego uwzględniająca bufor pośredni i zamówienia części zamiennych

Prowadzone dotychczas badania nad konserwacją poświęcone są głównie harmonogramowi konserwacji, nie przywiązując uwagi do innych wiążących się z nią zagadnień. Jednakże, prowadzona niezależnie optymalizacja konserwacji może prowadzić do nieplanowanych kosztów z uwagi na powiązania między konserwacją, buforem i częściami zamiennymi. Niniejszy artykuł analizuje system produkcyjny składający się z dwóch urządzeń szeregowych oraz bufora pośredniego. Urządzenie na początku linii z czasem się zużywa, a stopień zużycia sklasyfikowano z uwagi na różne warunki pracy i przedstawiono za pomocą stanów wstępujących. W ramach optymalizacji konserwacji urządzenia na początku linii, rozważono zarówno zamówienia części zamiennych jak i zapasy bufora. Tak więc, na kompletny obraz stanu systemu składają się poziom bufora, warunki pracy urządzenia, oraz części zamienne. Jeden z rodzajów strategii poziomu kontroli oparty jest o stan systemu, następnie system i proces decyzyjny są modelowane przy wykorzystaniu ukrytych modeli Markowa. Strategia poziomu kontroli została zoptymalizowana dla minimalnego długofalowego i prognozowanego poziomu kosztu za pomocą algorytmu iteracji strategii. Przedstawiono również przykłady liczbowe aby zilustrować proponowaną metodę a także przeprowadzić analizę wrażliwości na zmiany parametrów.

Maintenance optimization for a production system with intermediate buffer and replacement part order considered

Existing research on maintenance is mostly devoted to maintenance planning without considering other related issues. However, optimizing maintenance separately may lead to unexpected system cost, due to the interaction between maintenance, buffer, and replacement parts. In this paper, a production system consisting of two serial machines and an intermediate buffer is studied. The upstream machine deteriorates with time, and the deterioration degrees are classified into different working conditions and represented by ascendant states. During the maintenance optimization for the upstream machine, the replacement part order and buffer inventory are both considered. Therefore, the system state is complex with the buffer level, machine working condition, and replacement parts taken into account together. One type of controllimit policy is applied based on system state, and then the system and decision process are modeled by discrete Markov method. Through policy-iteration algorithm, the control-limit policy is optimized for the minimal long-term expected cost rate. Numerical examples are delivered to illustrate the proposed method and for the parameter sensitivity analysis.

Analiza dynamicznej niezawodności wielostanowego systemu produkcyjnego

W literaturze przedmiotu, niezawodność dynamiczną układów binarnych analizuje się szeroko przy założeniu, że badane procesy stanowią jednorodne procesy Markowa z czasem ciągłym. W niniejszym artykule dokonano oceny dynamiki pracy wielostanowej linii do produkcji wirników będącej częścią systemu produkcji silników elektrycznych. Badania prowadzono przy założeniu, że degradacja stanowi niejednorodny proces Markowa z czasem ciągłym (NHCTMP). Do badań wykorzystano rozkłady cyklu życia siedmiu stanowisk wchodzących w skład systemu. Dzięki założeniu dotyczącemu procesu degradacji, udało się uchwycić wpływ wieku komponentów na zmianę ich stanu wykorzystując w analizie zależne od czasu szybkości przejścia między stanami badanych stanowisk. Ujęte w ten sposób zjawisko degradacji jest typowe dla wielu systemów, co oznacza, że proponowana metoda lepiej niż inne metody sprawdzi się w rzeczywistych zastosowaniach. W metodzie przyjmuje się, że stanowiska produkcyjne charakteryzuje struktura trójstanowa. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku działają prawidłowo, stanowisko określa się jako w pełni sprawne. Gdy co najmniej jedna maszyna na danym stanowisku ulegnie uszkodzeniu, stanowisko określa się jako częściowo sprawne. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku ulegną uszkodzeniu, stanowisko określa się jako niesprawne. Właściwości cyklu życia stanowisk produkcyjnych badano przy założeniu NHCTMP oraz trójstanowej struktury stanowisk. Wszystkie stanowiska w omawianym systemie działają niezależnie od siebie w sposób nieidentyczny i tworzą układ szeregowy. W pracy przeprowadzono obszerne badania aplikacyjne w oparciu o dane dotyczące cyklu życia siedmiu stanowisk wykorzystywanych w badanym systemie produkcyjnym. Omówiono także wyniki analizy niezawodności dynamicznej dla struktury systemu. Ponadto opracowano parametry pracy zarówno dla indywidualnych stanowisk jak i systemu jako całości. Wartości liczbowe tych parametrów zestawiono w tabelach oraz przedstawiono w formie graficznej.

 

Dynamic reliability analysis of a multi-state manufacturing system

Dynamic reliability analysis of binary systems has been widely studied in case of homogeneous continuous time Markov process assumption in the literature. In this study, we evaluate dynamic performance of a multi-state rotor line of electric motors manufacturing system under non-homogeneous continuous time Markov process (NHCTMP) degradation by using lifetime distributions of seven workstations within the system. By means of this degradation process assumption we capture the effect of age on the state change of components in the analysis by means of time dependent transition rates between states of the workstations. Essentially this is typical of many systems and more practical to use in real life applications. The working principle is based on a three state structure. If all the machines within each workstation work, the workstation is defined as working with the full performance. Whenever at least one machine fails within each workstation, then the workstation is defined as working with partial performance. If all the machines in the workstation fail then the workstation is defined as failed. The lifetime properties of the workstations under NHCTMP assumption have been studied for this three-state structure of the workstations. The workstations are all working independently and nonidentically from each other and they are connected in series within the system.We especially performed an extensive application study based on the lifetime data regarding the seven workstations within a manufacturing system. Dynamic reliability results are also discussed for the system structure. Some performance characteristics are developed for both workstations and the system as well. Numerical results for the performance characteristics of those workstations and the system are provided and supported with some graphical illustrations.

 

 

Algorytm wsparcia strategii tbm w wielomaszynowych systemach wytwórczych

Realizacja procesów produkcyjnych w rzeczywistych systemach wytwórczych wiąże się z występowaniem wielu zakłóceń, do których zalicza się głównie awarie maszyn technologicznych. W związku z tym obserwowany jest rozwój różnorodnych strategii utrzymania ruchu. Coraz większy nacisk kładziony jest na efektywne działania prewencyjne, do których zalicza się także działania określone w czasie (ang. Time-Based Maintenance – TBM). W niniejszej publikacji zaprezentowano algorytm predykcji awarii maszyn w wielomaszynowych systemach wytwórczych wspierający prewencyjne utrzymanie ruchu. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z typowymi strategiami stosowanymi w obszarze UR. Ponadto omówiono tematykę predykcji awarii, zwracając uwagę na ujęcie czasu pracy maszyny jako czasu trwania, a także kluczową rolę wykorzystania danych historycznych dotyczących awarii maszyn. Następnie zaprezentowano proponowany algorytm predykcji wspierający działania określone w czasie. Prezentowane prace zakończono dwuetapową weryfikacją proponowanej metody, która potwierdziła jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania.

Time-based machine failure prediction in multi-machine manufacturing systems

The execution of production processes in real manufacturing systems is associated with the occurrence of numerous disruptions, which predominantly revolve around technological machine failure. Therefore, various maintenance strategies are being developed, many of which tend to emphasise effective preventive measures, such as the Time-Based Maintenance (TBM) discussed in this paper. Specifically, this publication presents the time-based machine failure prediction algorithm for the multi-machine manufacturing environment. The Introduction section outlines the body of knowledge related to typical strategies applied in maintenance. The next part describes an approach to failure prediction that treats processing times as makespan and is followed by highlighting the key role of historical data in machine failure management, in the subsequent section. Finally, the proposed time-based machine failure prediction algorithm is presented and tested by means of a two-step verification, which confirms its effectiveness and further practical implementation.

 


SELECT PUBLICATION YEAR