ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Tadeusz DZIUBAK

Stanowisko badawcze cyklonów filtrów powietrza pojazdów eksploatowanych w warunkach dużego zapylenia

W artykule przedstawiono niekorzystny wpływ parametrów pyłu drogowego na zużycie współpracujących tarciowe elementów silnika. Wykazano, że w krajowych ośrodkach badawczych, skuteczność filtracji filtrów powietrza silników spalinowych pojazdów mechanicznych, określana jest metodą masową. Pokazano metodę oceny jakościowej filtrów powietrza polegającą na pomiarze ilości i rozmiarów ziaren pyłu w powietrzu przed i za filtrem. Przedstawiono problem zastosowania tej metody do badań dwustopniowych filtrów powietrz-a, gdzie pierwszym stopniem jest multicyklon (bateria cyklonów), a drugim przegroda filtracyjna. Dla tych filtrów zaproponowano metodę badań polegającą na pomiarze ilości i rozmiarów ziaren pyłu tylko w powietrzu za filtrem. Przedstawiono stanowisko badawcze pojedynczych cyklonów filtrów powietrza z wykorzystaniem licznika firmy Parnas. Pokazano wyniki badań wstępnych cyklonu przelotowego z wlotem osiowym.

The test stand of air tillers cyclones of vehicles operating in high dustiness condition

Disadvantageous influence of parameters of road dust on wear of tribologically mating engine elements is presented in the article. One demonstrated that all homeland research centres investigate efficiency of air filters of combustion engines according to gravimetric method. One showed (lie method of quality assessment of air filters, which method is based on measurement of quantity and dimensions of dust grains in the air from input and output of the filter. One described the problem of application of tins method for investigations of two-step air filter comprising multicyclone as the first stage and filter medium as the second stage. For two step fillers one proposed the method, in which one carried out only the measurement of quantity and dimensions of dust grains included in the air of output of the filter. The test stand, comprising particle counter Pumas, to investigate single cyclones of air filters was presented. The results of preliminary investigations of pass cyclone with axial input were shown.

Właściwości eksploatacyjne włókninowych przegród filtracyjnych powietrza wlotowego silników spalinowych pracujących w układach jedno i dwustopniowych

Przedstawiono parametry podstawowych materiałów filtracyjnych powietrza wlotowego silników pojazdów mechanicznych. Omówiono właściwości eksploatacyjne filtru powietrza i określające je podstawowe parametry. Przedstawiono wpływ warunków filtracji jednostopniowej i dwustopniowejna właściwości eksploatacyjne, a w tym na chłonność materiału filtracyjnego.Opracowano metodykę i warunki badań włóknin filtracyjnych pracujących w warunkach filtracji jednostopniowej i dwustopniowej. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu włóknin filtracyjnych w zależności od współczynnika chłonności pyłu. Dla dopuszczalnej wartości oporu przepływu wyznaczonowartości współczynnika chłonności pyłu badanych włóknin. Wykazano wpływ składu frakcyjnego pyłu za filtrem bezwładnościowym na zmniejszenie wartości współczynnika chłonności pyłu włóknin pracujących w warunkach filtracji dwustopniowej. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji i minimalizacji zużycia elementów silnika wynikające z stosowania filtru bezwładnościowego, jako pierwszego stopnia filtracji powietrza.

Operating properties of non-woven fabric panel filters for internal combustion engine inlet air in single and two-stage filtration systems

The parameters of basic filter media used in inlet air systems of internal combustion engines of motor vehicles are presented. Performance properties of the air filters defining their basic parameters are discussed. The effects of single and two-stage filtration systems on performance, including filter medium dust capacity are presented. The methods and conditions for testing non-woven fabric filters in single and two-stage filtration systems were developed. Filter separation efficiency and flow resistance characteristic curves for non-woven fabric filters as a function of dust capacity were determined. Dust capacity of tested non-woven fabrics was determined for allowable flow resistance values. The effects of fractional composition of dust downstream of the inertial filter on reduction of dust capacity of non-woven fabrics in two-stage filtration systems were shown.The advantages including improvement in service life and reduction of wear of engine components due to use of inertial filter as the first filtration stage are presented.

Wpływ odsysania pyłu na charakterystyki multicyklonu i włókninowej przegrody filtracyjnej filtru powietrza pojazdu specjalnego

Scharakteryzowano zanieczyszczenia powietrza wlotowego silnika spalinowego pojazdu mechanicznego. Przeanalizowano wartości stężenia pyłu w powietrzu dla różnych warunków eksploatacji pojazdów. Przedstawiono korzyści w postaci wydłużenia czasu eksploatacji silnika wynikające ze stosowania filtru bezwładnościowego (multicyklonu), jako pierwszego stopnia filtracji powietrza. Pokazano metody usuwania pyłu z osadnika multicyklonu filtru powietrza. Wykazano konieczność bieżącego, poprzez ejekcyjne odsysanie, usuwania pyłu z osadnika multicyklonu. Zdefiniowano stopnień odsysania pyłu m0 oraz wykazano jego wpływ na skuteczność filtracji i opory przepływu cyklonów. Opracowano metodykę i warunki badań filtru dwustopniowego pracującego w układzie: multicyklon-włókninowy wkład filtracyjny. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej w zależności od masy pyłu dostarczonej wraz z powietrzem wlotowym do filtru dwustopniowego dla trzech wartości stopnia odsysania m0 = 5%, m0 = 10%, m0 = 20% oraz bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu. Wyznaczono charakterystyki skuteczności filtracji i oporów przepływu multicyklonu oraz włókniny filtracyjnej bez odsysania pyłu z osadnika multicyklonu i z okresowym obsługiwaniem oraz bez obsługiwania. Wykazano konieczność okresowego czyszczenia osadnika pyłu.

The effects of dust extraction on multi-cyclone and non-woven fabric panel filter performance in the air filters used in special vehicles

Common impurities found in the inlet air to the internal combustion engine of motor vehicles are characterized. Dust concentrations in the air were analysed for different operating conditions of a motor vehicle. It is shown that the most common and the most harmful air impurity for the technical machinery is a mineral dust from roads. The benefits of using the inertial filter (multicyclone) as a first stage of air filtration, including extended engine life are presented. The methods of dust extraction from a dust collector of the air filter multi-cyclone are shown. The necessity of regular ejection dust extraction from the multi-cyclone dust collector is shown. A dust extraction rate m0 is defined and its effects on the cyclone separation efficiency and flow resistance are shown. The test method and the test conditions for a two-stage filter in multi-cyclone - non-woven fabric filter element configuration are developed. The characteristics of the separation efficiency and flow resistance of the cyclone and the non-woven fabric filter were determined as a function of dust mass supplied with the inlet air to the two-stage filter for three different extraction rates and without dust extraction from the multi-cyclone dust collector. The separation efficiency and flow resistance were determined for a multi-cyclone and a non-woven fabric filter without dust extraction from the multi-cyclone dust collector and with or without periodical maintenance. The benefits of periodical cleaning of the dust collector were shown.