ISSN 1507-2711
ISSN online 2956-3860

JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Tomasz Klimczak

Wybrane zagadnienia oceny niezawodnościowo-eksploatacyjnej systemów sygnalizacji pożaru

W artykule przeprowadzono analizę problemów eksploatacyjnych i niezawodnościowych, która dotyczy wybranych systemów sygnalizacji pożaru (SSP) o różnej strukturze funkcjonalnej. Systemy te są użytkowane na rozległym obszarze transportowym, w określonym środowisku. Można wyróżnić trzy podstawowe struktury tych systemów - skupiona, rozproszona i mieszana. Dany rodzaj struktury funkcjonalnej systemu, który jest użytkowany w obiekcie (na danym obszarze) jest funkcją zależną od konfiguracji, wewnętrznych połączeń elementów i urządzeń oraz opracowanego scenariusza postępowania na wypadek pożaru. Zastosowanie danej struktury systemu do ochrony pożarowej zależy także od przepisów prawnych warunkujących dopuszczenie danego obiektu (obszaru) do użytkowania. Proces realizacji scenariusza w czasie pożaru jest gwarantowany przez algorytm zaimplementowany w centrali alarmowej oraz innych elementach systemu. Realizacja wszystkich wymagań wobec systemu określonych w danym algorytmie postępowania uwarunkowana jest np. odpowiednią strukturą niezawodnościową i warunkami środowiskowymi. W artykule przedstawiono analizę procesu eksploatacji wybranych SSP, które są użytkowane na obszarze transportowym. Zaprezentowano rzeczywiste wyniki badań procesu eksploatacji, np. czasy trwania naprawy oraz uszkodzenia. Następnie opracowano graf relacji eksploatacyjnych z uwzględnieniem przeprowadzonych badań eksploatacyjnych. Umożliwiło to wyznaczenie zależności pozwalających na określenie parametrów eksploatacyjnych i niezawodnościowych przebywania SSP w wyróżnionych do rozważań stanach. Przedstawiona w artykule metodyka badania SSP ze względu na spełnienie określonych wymagań eksploatacyjnych może być użyta podczas opracowywania scenariusza pożarowego oraz projektowania systemów z uwzględnieniem różnych dostępnych rozwiązań technicznych.

Selected issues of the reliability and operational assessment of a fire alarm system

The article discusses an analysis of the operational and reliability issues, which regards selected fire alarm systems (FAS) exhibiting different functional structures. These systems are operated in a vast transport area, within a specific environment. We can distinguish three basic structures of these systems – focused, dispersed and mixed. A given system functional structure, utilized within a facility (a given area) is a function depending on the configuration, internal connections of elements and devices, and a developed fire scenario. The application of a given system structure for fire protection also depends on the legislation determining the approval of a facility (area) for use. The process of executing a scenario in the event of a fire is ensured by an algorithm implemented in the alarm central unit and other elements of the system. The implementation of all the system requirements specified within a given procedure algorithm depends on, e.g., an appropriate reliability structure and environmental conditions. The article analyses the operational process of selected FAS, which are operated within a vast transport area. It discusses the actual results of the operational process tests, e.g., repair and damage durations. Next, operational relationship graph, taking into account the conducted operational test, was developed. This enabled the determination of relationships that allow to specify the operating and reliability parameters in terms of a FAS staying in the states distinguished for the research. The FAS test methodology presented in the article, owing to meeting specific performance requirements, can be used in the course of developing a fire scenario and designing systems, taking into account various available technical solutions.

 


SELECT PUBLICATION YEAR