ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Tomasz TOPOLIŃSKI

Badania i analiza eksploatacyjnych charakterystyk mikronizatora energetycznej biomasy

Poddano analizie wzajemne relacje: ruchu użytkowego, stany i przemiany cząstek rozdrabnianej biomasy, ich przemieszczenia, mieszanie, rozdrabnianie słomy energetycznej i jej cząstek. Wykazano, że zależą one m.in. od warunków tarcia, zderzeń, cięcia, cech konstrukcyjnych mikronizatora, przy czym dynamiczne przemieszczanie elementów (części) konstrukcji maszyny i biomasy (cząstek), następuje w warunkach ruchu jałowego i obciążenia roboczego, dynamicznej realizacji celu zewnętrznego. Celem pracy jest systematyzacja, obliczenia i badania uzupełniające charakterystyk użytkowych (jałowych i roboczych) mikro-rozdrabniania, sporządzanych przy stałej i różnej prędkości obrotowej (kątowej lub liniowej).

Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer

The analysis covers interrelations between the following factors: the machine movement, states and transformations of particles of the micronized biomass, particle shifts, mixing, grinding of energetic straw and its particles. It has been found that these relationships, among other things, depend on friction conditions, impacts, cutting, structural components of the micronizer as the dynamic movement of the machine structural components and biomass (particles) takes place under the conditions of idle movement and workload in order to accomplish an external goal. This paper aims at systematization, calculation and complementary research on micro-grinding performance characteristics (idle and operating), for constant and different rotational speeds (angular and linear).

Weryfikacja eksperymentalna wytrzymałości zmęczeniowej zoptymalizowanego implantu stomatologicznego

W artykule przedstawiono weryfikację zoptymalizowanego implantu zębowego w kontekście wytrzymałości zmęczeniowej przy pomocy testów laboratoryjnych. Optymalne rozwiązanie otrzymano przy zastosowaniu modelu numerycznego metodą elementów skończonych oraz strategii łączącej algorytm genetyczny z procedurą Hooke-Jeeves. Dla projektu bazowego oraz ulepszonego rozwiązania przeprowadzono serię testów na maszynie Instron 8874 używając metody Locati przyśpieszonego badania zmęczeniowego. Prezentowane badania są weryfikacją efektywności przyjętej strategii optymalizacji. Z powodu zastosowanej metodologii badań eksperymentalnych, efekty optymalizacji poddano tylko porównaniu jakościowemu.

Experimental verification of two component implant optimization results in context of fatigue life

In this paper the verification of the optimal dental implant design is presented. It is focused on fatigue fracture and is carried out with experimental tests. The optimal design was obtained with an optimization strategy using finite element model and genetic algorithm hybridized with Hooke-Jeeves technique. The fatigue tests of the prototype and initial designs of dental implants have been performed on Instron 8874 testing system using Locati method of an accelerated fatigue testing. The presented studies are excepted to verified the effectiveness of optimization strategy. Due to used methodology for experimental verification only qualitative effects of the optimization are compared. The work is a part of long term project under the grant R13 0020 06 “Development and preparation of dental implant prototypes”.


SELECT PUBLICATION YEAR