ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


transition rate

Uogólniona miara zintegrowanej ważności komponentów jako narzędzie oceny wydajności systemu: zastosowanie w odniesieniu do układu śmigłowca

Miara zintegrowanej ważności (IIM) pozwala oceniać szybkość zmian wydajności systemu powstałych w wyniku przejścia elementu systemu z jednego stanu do drugiego. IIM pozwala rozważać scenariusze, w których szybkość przejścia elementu z jednego stanu do drugiego jest stała. Jest to jednak sprzeczne z założeniem degradacji, zgodnie z którym wydajność systemu obniża się, w związku z czym, szybkość przejścia może z upływem czasu ulegać zwiększeniu. Rozkład Weibulla opisuje żywotność danego elementu, co wykorzystuje się w wielu różnych zastosowaniach technicznych do modelowania złożonych zbiorów danych. W przedstawionej pracy, rozszerzono IIM uzyskując nową miarę ważności, która pozwala rozważać scenariusze, w których szybkość przejścia elementu z jednego stanu do drugiego w wyniku degradacji jest zależną od czasu funkcją rozkładu Weibulla. Przyjęto, że warunkowy rozkład prawdopodobieństwa elementu przebywającego w pewnym stanie jest rozkładem Weibulla, gdzie dany jest kolejny stan do którego ma przejść dany element. Badania nad nową miarą ważności umożliwiają identyfikację najważniejszych elementów podczas trzech różnych okresów czasu życia systemu, co odpowiada charakterystyce rozkładów Weibulla. Dla ilustracji, wyprowadzono pewne właściwości probabilistyczne i zastosowano rozszerzoną miarę ważności do analizy przykładu rzeczywistego układu śmigłowca.

Generalized integrated importance measure for system performance evaluation: application to a propeller plane system

The integrated importance measure (IIM) evaluates the rate of system performance change due to a component changing from one state to another. The IIM simply considers the scenarios where the transition rate of a component from one state to another is constant. This may contradict the assumption of the degradation, based on which system performance is degrading and therefore the transition rate may be increasing over time. The Weibull distribution describes the life of a component, which has been used in many different engineering applications to model complex data sets. This paper extends the IIM to a new importance measure that considers the scenarios where the transition rate of a component degrading from one state to another is a time-dependent function under the Weibull distribution. It considers the conditional probability distribution of a component sojourning at a state is the Weibull distribution, given the next state that component will jump to. The research on the new importance measure can identify the most important component during three different time periods of the system lifetime, which is corresponding to the characteristics of Weibull distributions. For illustration, the paper then derives some probabilistic properties and applies the extended importance measure to a real-world example (i.e., a propeller plane system).

Analiza dynamicznej niezawodności wielostanowego systemu produkcyjnego

W literaturze przedmiotu, niezawodność dynamiczną układów binarnych analizuje się szeroko przy założeniu, że badane procesy stanowią jednorodne procesy Markowa z czasem ciągłym. W niniejszym artykule dokonano oceny dynamiki pracy wielostanowej linii do produkcji wirników będącej częścią systemu produkcji silników elektrycznych. Badania prowadzono przy założeniu, że degradacja stanowi niejednorodny proces Markowa z czasem ciągłym (NHCTMP). Do badań wykorzystano rozkłady cyklu życia siedmiu stanowisk wchodzących w skład systemu. Dzięki założeniu dotyczącemu procesu degradacji, udało się uchwycić wpływ wieku komponentów na zmianę ich stanu wykorzystując w analizie zależne od czasu szybkości przejścia między stanami badanych stanowisk. Ujęte w ten sposób zjawisko degradacji jest typowe dla wielu systemów, co oznacza, że proponowana metoda lepiej niż inne metody sprawdzi się w rzeczywistych zastosowaniach. W metodzie przyjmuje się, że stanowiska produkcyjne charakteryzuje struktura trójstanowa. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku działają prawidłowo, stanowisko określa się jako w pełni sprawne. Gdy co najmniej jedna maszyna na danym stanowisku ulegnie uszkodzeniu, stanowisko określa się jako częściowo sprawne. Jeśli wszystkie maszyny na danym stanowisku ulegną uszkodzeniu, stanowisko określa się jako niesprawne. Właściwości cyklu życia stanowisk produkcyjnych badano przy założeniu NHCTMP oraz trójstanowej struktury stanowisk. Wszystkie stanowiska w omawianym systemie działają niezależnie od siebie w sposób nieidentyczny i tworzą układ szeregowy. W pracy przeprowadzono obszerne badania aplikacyjne w oparciu o dane dotyczące cyklu życia siedmiu stanowisk wykorzystywanych w badanym systemie produkcyjnym. Omówiono także wyniki analizy niezawodności dynamicznej dla struktury systemu. Ponadto opracowano parametry pracy zarówno dla indywidualnych stanowisk jak i systemu jako całości. Wartości liczbowe tych parametrów zestawiono w tabelach oraz przedstawiono w formie graficznej.

 

Dynamic reliability analysis of a multi-state manufacturing system

Dynamic reliability analysis of binary systems has been widely studied in case of homogeneous continuous time Markov process assumption in the literature. In this study, we evaluate dynamic performance of a multi-state rotor line of electric motors manufacturing system under non-homogeneous continuous time Markov process (NHCTMP) degradation by using lifetime distributions of seven workstations within the system. By means of this degradation process assumption we capture the effect of age on the state change of components in the analysis by means of time dependent transition rates between states of the workstations. Essentially this is typical of many systems and more practical to use in real life applications. The working principle is based on a three state structure. If all the machines within each workstation work, the workstation is defined as working with the full performance. Whenever at least one machine fails within each workstation, then the workstation is defined as working with partial performance. If all the machines in the workstation fail then the workstation is defined as failed. The lifetime properties of the workstations under NHCTMP assumption have been studied for this three-state structure of the workstations. The workstations are all working independently and nonidentically from each other and they are connected in series within the system.We especially performed an extensive application study based on the lifetime data regarding the seven workstations within a manufacturing system. Dynamic reliability results are also discussed for the system structure. Some performance characteristics are developed for both workstations and the system as well. Numerical results for the performance characteristics of those workstations and the system are provided and supported with some graphical illustrations.

 

 


SELECT PUBLICATION YEAR