ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.383
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2018-11-13

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 45
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 35
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 32
4. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 30
5. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 28
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 28
7. SELECTED ASPECTS OF PHYSICAL STRUCTURES VULNERABILITY - STATE-OF-THE-ART
By: Valis, David; Vintr, Zdenek; Malach, Jindrich

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 189-194 Published: 2012

Times Cited: 26
8. RELIABILITY BASED OPTIMAL PREVENTIVE MAINTENANCE POLICY OF SERIES-PARALLEL SYSTEMS
By: Peng Wei; Huang Hong-Zhong; Zhang Xiaoling; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 4-7 Published: 2009

Times Cited: 24
9. DIAGNOSTIC OF DIRECT CURRENT MACHINE BASED ON ANALYSIS OF ACOUSTIC SIGNALS WITH THE USE OF SYMLET WAVELET TRANSFORM AND MODIFIED CLASSIFIER BASED ON WORDS
By: Głowacz Adam

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 4   Pages: 554-558   Published: 2014

Times Cited: 23
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 23

 

Visits since 2016.06.29:
darmowe licznikiTask „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Trwałość

Zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych obróbką laserową

W pracy przeprowadzono ocenę wpływu hartowania laserowego na zwiększenie trwałości organów roboczych rozdrabniaczy paszowych, jakimi są bijaki. Rozpatrywano trzy warianty obróbki laserowej różniące się geometrią stref zahartowanych, uwzględniając próbę porównawczą, którą stanowiły bijaki handlowe. Przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań oraz kształtu krawędzi bijaka.

Improving the durability offodder grinder working components by laser treat-ment

The work involved performing an assessment of laser beam hardening effectiveness on the durability of beaters, these being the working components offodder grinders. Three laser beam treatment designs with distinct topology of hardened zones and one control design with commercial beaters were investigated. Statistical anałysis of both the results of the experiments and of the beaters' edge shape investigations has been performed.

Metoda oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu

W artykule zaprezentowano metodę oceny eksploatacyjnej trwałości tłokowego silnika samochodowego z uwzględnieniem przebiegu rozruchu. Metoda ta została opracowana na podstawie przeprowadzonych badań stanowiskowych i eksploatacyjnych silnika.

A Method of Evaluation Automotive Engine Durability with Start-Up Consideration

The paper presents a method of prediction engine durability in conditions of operation, including engine start-up. This method was verified on the ground of test stand and road operation of the 359M engine mounted on the Star 1142 truck.

Audyt trwałości w eksploatacji szybkostrzelnych armat automatycznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa

W pracy omawia się pojęcie trwałości i audytu trwałości. Opisana została istota i procedura audytu oraz przykład, tzw. listy kontrolnej audytu. Skomentowano zagadnienie wykorzystania wyników audytu do walidacji systemu eksploatacji w zakresie trwałości. Wskazano, iż audyt trwałości jest zdeterminowany przez ważna cechę systemu jaką jest bezpieczeństwo.

Audit of durability in operating of fast shooting automatic cannon taking safety into consideration

Audit of durability in operating of fast shooting, automatic cannon taking safety into consideration has been presented in this paper. Authors describe procedure of audit and so-called "audit control list". This study presented application of audit results for validation operating system in durability range. Authors show that audit is determined because of very important system feature, namely safety.

Zarządzanie trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem bazy danych eksploatacyjnych

W artykule opisano zagadnienie zarządzania trwałością szybkostrzelnych armat automatycznych w systemie eksploatacji z wykorzystaniem baz danych, przypadków (zdarzeń) i wiedzy tworzonych w trakcie użytkowania i obsługiwania tych armat. Dobór struktury tych baz oparto na definicji elementarnego układu eksploatacji (FAJE). Układ taki jest też dziedziną na której określono struktury konstrukcyjne, terologiczne i organizacyjne zorientowane na trwałość armat. Opisano elementy i funkcje rozpatrywanych baz oraz ich miejsce w systemie informacyjnym zarządzania trwałością armat.

Durability managment of high rate fire automatic guns in service system using their service database

In the paper a problem of durability management of the high fire automatic guns in the service was considered. The problem was solved with utilisations of the database, event bases and knowledge base created in the process of the guns service. The base structure was designed on base of the definition of the Basic Service Unit, the BSU. This project was also a domain, which was used to design constructional structures, terotenological and organisational, oriented on the. guns durability. The elements and functions considered bases as well as their place in the gun durability management system were described.

Metoda oceny trwałości resztkowej wybranych urządzeń systemu awionicznego

Proces rozwój techniki lotniczej można podzielić na dwa, wzajemnie zależne, obszary: pierwszy związany z systemami technicznymi zabudowanymi na pokładzie statków powietrznych, drugi natomiast związanym z procesami eksploatacyjnymi statków powietrznych, a w szczególności modyfikacją metod i sposobów ich realizacji. Jedną z prób rozwoju w drugim z przytoczonych obszarów jest niniejsze opracowanie. W artykule przedstawiono metodę oceny trwałości resztkowej wybranego systemu awionicznego w oparciu o funkcję rozkładu czasu przekroczenia stanu granicznego przez wartości parametrów diagnostycznych urządzenia w trakcie trwania procesu eksploatacyjnego.

The method for assessing residual durability of selecteddevices in avionics system

The development of aeronautical engineering can be divided into two interdependent fi elds: the fi rst one is connected with technical systems which are built on board of aircrafts, the second one concerns aircraft operation processes, especially the modifi cation of methods and ways of their realization. This study attempts to develop the latter fi eld. The article presents the method for assessing residual durability of a selected avionics system which is based on the function of the distribution of time of the exceedance of limit state by the values of diagnostic parameters of a device during the operation process.

Strony