ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Virgilijus JASTREMSKAS

Badania eksperymentalne operacyjnej niezawodności eksploatacyjnej silników diesel dla spalinowozów

W artykule przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych trwałości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych silnika diesla spalinowozu 10D100 ze zmodyfikowanymi systemami ciernymi. Zmodyfikowane systemy cierne gwarantują szybsze uruchomienie silnika, tym samym zmniejszając zużycie związane z uruchamianiem. Ponadto taki diesel może być praktycznie eksploatowany we wszystkich trybach prędkości i obciążenia bez podwyższonego zużycia. W wyniku modyfikacji tulei cylindrów ścieranie pierścieni kompresyjnych nie powoduje zwiększonego przedostawania się gazu do skrzyni korbowej. W ten sposób zmodyfikowane systemy cierne gwarantują maksymalną niezawodność parametrów eksploatacyjnych spalinowozów z silnikiem diesla.

Experimental Investigations on Operational Reliability of Diesel Locomotives Engines

In work experimental researches of longevity and technical and operating parameters of diesel engine diesels are presented 10D100 with modified tribosystems. The last are instrumental in the rapid starting and decline of wear depending on time of starting, thus, such diesel practically on any speed and loading modes can be exploited without the promoted wear. At the modified shells of cylinders the wear of compression rings does not affect the size of breach of gases in carter. Thus, the modified tribosystems provide maximal longevity and providing of high technical and operating parameters of diesel engine.

Metodologia prognozowania trwałości silników diesla w lokomotywach

W artykule wykazano, że częstotliwość przeglądów technicznych ? remontów spalinowozów z silnikami diesla można prognozować analizując parametry eksploatacyjne. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są trzy strategie: do awarii, planowo-wyprzedzająca i adaptacyjna (diagnostyczna). W konkretnych warunkach zarządzania gospodarczego na pierwsze miejsce wysuwa się specyfika użytkowania spalinowozów, o zaraz po niej - normatywne wymagania techniczne, reglamentujące eksploatację spalinowozów. Ustalono, że poprzez odnotowywanie zużycia paliwa oraz mocy spalinowozów można określić czas eksploatacji, po upływie którego konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu technicznego. Przedłożona została teoretyczna zależność okresu międzyremontowego diesli od porównawczego zużycia paliwa, wykorzystywana do oceny prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy oraz zaproponowana metodyka prognozowania trwałości spalinowozów z silnikami diesla. Znając właściwą dla danej marki spalinowozu liczbę przeglądów technicznych, można oszacować okres międzyremontowy w zależności od godzinnego i porównawczego zużycia paliwa oraz uwzględniając ich prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy, w ten sposób prognozując ich trwałość.

Prediction Methodology of Durability of Locomotives Diesel Engines

The article testifies that technical maintenance and repair terms as well as durability can be predicted accordingly to the maintenance parameters of the diesel locomotives. It is determined that fixing fuel consumption and capacity of diesel locomotives and taking in comparison with limit values allows to set a performance date for technical maintenance. Introduced suggested aspects of interrepair resource of the diesels dependent on comparable fuel consumption and evaluating their operating probability without failure for the durability prediction of diesel locomotives. Currently, the most common are three strategies: until failure, scheduled - premonitory and adaptive (diagnostic). When the quantity of necessary technical maintenances is known for the specific kind of diesel locomotives it is possible to determine interrepair resource depending on comparative and required per hour consumption of fuel and predict their durability taking into account probability of operating without failures.

Research of the rational operational load of diesel locomotives

In the research authors sugested calculations of a mathematical computer modeling methods, of the operational reliability indicators for the freight diesel locomotives M62K, 2M62M, ER20CF, when transporting cargoes via the main lines of the Lithuanian railway network. According to the permissible values of the diesel locomotive reliability criteria, the maximum weights of a train for the studied transportation lines have been calculated and a diesel engine resource has been predicted. A methodology for reducing the dynamic indicators of the operational load cycle of a locomotive diesel has been proposed and described. When applying it, a 15÷20% reduction of load cycle’s dynamic indicators (which increase the fatigue stresses of the locomotive’s cylinderpiston group parts and components) is achieved. Technological recommendations are formulated, in order to increase the usage of the operational reliability indicators of diesel locomotives and their energy efficiency.

Ocena niezawodności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych spalinowych lokomotyw towarowych oraz prognozowanie czasu pracy

W oparciu o obliczenia dotyczące opracowanego z zastosowaniem komputerowego modelowania matematycznego układu w artykule przedstawiono badania porównawcze wskaźników niezawodności eksploatacyjnej silników dieslowych spalinowych lokomotyw towarowych M62K, 2M62M, ER20CF podczas kolejowych przewozów towarowych, dokonywanych głównymi liniami litewskiej sieci kolejowej. Stosując dopuszczalne wartości dla kryterium niezawodności silników dieslowych obliczono masę całkowitą pociągów na badanych liniach przewozowych oraz prognozowany resurs silników dieslowych. Zaproponowano i scharakteryzowano metodologię obniżenia wskaźników dynamicznych cyklu obciążenia eksploatacyjnego silnika dieslowego lokomotywy spalinowej. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest obniżenie o 15÷20% wskaźników dynamicznych cyklu obciążenia (zwiększających napięcia zasadniczych elementów jednostki cylindryczno-tłokowej i węzłów silnika). Sformułowano zalecenia technologiczne, mające na celu zwiększenie wskaźników niezawodności eksploatacyjnej silników dieslowych lokomotyw spalinowych oraz wykorzystanie ich skuteczności energetycznej.


SELECT PUBLICATION YEAR