ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks




http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 



Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


warstwa wierzchnia

Ocena właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej stopów aluminium

W artykule zamieszczono wyniki z przeprowadzonych badań wartości pracy adhezji dla układu stop aluminium-H2O po różnych sposobach przygotowania warstwy wierzchniej. W pracy zawarto analizę związków korelacyjnych pomiędzy wartością pracy adhezji a wytrzymałością połączeń klejowych dla wybranych materiałów. Artykuł kończą wnioski podsumowujące wyniki przeprowadzonych badań w przedstawionym zakresie dla stopów aluminium PA1 i PA7.

The evaluation of the adhesive properties of the aluminum alloys the surface layer

This paper presents the results of the research of adhesion work for aluminium alloy-water configuration through different means surface layer preparation. This article contains the analysis of correlation relations between the work of adhesion value and the strength of bonding joints. The paper ends with the conclusions summing up the results of the research carried out in presented scope for PA1 and PA7 aluminium alloys.

Badania zużywania warstwy wierzchniej bieżni krzywek płaskich

W pracy przedstawiono wyniki badań zużywania powierzchni roboczych krzywek płaskich stosowanych w zautomatyzowanych urządzeniach podająco — przemieszczających maszyn. Technologia powierzchni roboczych krzywek płaskich wykonanych ze stali LH15SG o twardości 50 - 54 HRC  polega na wstępnym szlifowaniu bieżni ściernicami tarczowymi i wykańczającym szlifowaniu bieżni ściernicami palcowymi. Wynikiem procesu jest otrzymanie powierzchni o chropowatości 0,3 um < Ra < 1,0 um. Rozrzut chropowatości, a także właściwości warstwy wierzchniej powoduje istotne różnice w zużyciu powierzchni roboczej krzywki. W badaniach zmierzano do określenia sposobu zużycia bieżni krzywki. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano rekonstrukcję kształtu krzywki w aspekcie zwiększenia jej trwałości, a także ustalono dobór właściwych warunków szlifowania

Research on the wear of the disc cams raceway surface

In the paper, the research results on wear of the disc cams working in the automatic shifting and loading devices has been presented. The raceway surface of those cams made out of bearing steel LH15SG with hardness 50 - 54 HRC had been grinded initially with disk-type grinding wheel and finished with grinding pin. After machining the surface roughness was about 0,3 um < Ra < 1,0 um. Distribution of roughness and other properties of the surface layer cause different wear of the cam raceway. The researches were to determine the way of wearing. As a result, a reconstruction of the cam shape has been proposed which could increase its lifetime. The appropriate grinding conditions have been determined as well.

Stereologia struktury elementów ze stali austenitycznych z dogniataną warstwą wierzchnią

W referacie opisano zmiany strukturalne w warstwie wierzchniej elementów ze stali austenitycznych, związane z procesem dogniatania rotacyjnego. Obróbka ta, efektywna i ekonomiczna, w sposób istotny podwyższa właściwości mechaniczne tych elementów, ponadto zwiększa gładkość powierzchni, bardzo istotną w odporności korozyjnej. Do scharakteryzowania stereologii struktur wykorzystano oprogramowanie Image-Pro Plus. W charakterystyce ilościowej przyjęto następujące parametry: powierzchnia ziarna, kąt między główną osią ziarna ipionem, średnica ziarna, średnica Fereta, obwód ziarna, okrągłość. Na podstawie uzyskanych wyników przeanalizowano wpływ dogniatania na zmiany parametrów stereologicznych.

The stereology of the microstructure of stainless steel's elements with burnished surface layer

In this paper there were presented structural changes in surface layers of austenitic stainless steels after rotary burnishing process. The rotary burnishing process is effective and economical method of strengthening and smoothing stainless steels, it's also increases the corrosion resistance. The characterization of structures has been made with the Image-Pro Plus software. Such stereologicalparameters as: area, angle, diameter, Feret, perimeter and roundness has been used to quantitative description of influence of burnishing on the steel structure.

Zastosowanie pomiarów swobodnej energii powierzchniowej do oceny odporności na zacieranie adhezyjne

W artykule przedstawiono wpływ obróbki plastycznej na zimno na stan energetyczny warstwy wierzchniej aluminium, oceniany za pomocą pomiarów swobodnej energii powierzchniowej. Próbki poddane takiej metodzie obróbkowej poddano także badaniom odporności na zacieranie w skojarzeniu ze stalowymi przeciwpróbkami. Badania prowadzono w warunkach smarowania substancjami o różnych mechanizmach oddziaływania ze smarowaną powierzchnią. Stwierdzono, że wzrost swobodnej energii powierzchniowej wpływa na spadek odporności na zacieranie dla skojarzeń smarowanych substancjami nieaktywnymi powierzchniowo. Odporność ta wzrastała natomiast dla skojarzeń smarowanych substancjami chemicznie reagującymi z powierzchnią.

The application of free surface energy measurement to valuation of adhesive scuffing

This paper presents the influence of cold plastic working to energy conditions of the aluminium surface layer evaluated with the use of measurements of free surface energy. Samples being subjected to such working method, were also subjected to scuffing resistance tests in pairs with steel counter-samples. The tests were carried out in conditions of lubrication with substances of different interaction mechanisms with the lubricated surface. They found out that the increase of free surface energy influences the scuffing resistance decrease for pairs lubricated with surface non-active substances. However, this resistance increases for the pairs lubricated with substances reacting chemically with the surface.

Wpływ technologicznych metod podwyższenia trwałości warstwy wierzchniej na zużycie frettingowe osi kolejowych zestawów kołowych

W niniejszym artykule przedstawiono badania mające na celu zastosowanie takich technologii ulepszania warstwy wierzchniej podpiaścia zestawu kołowego, które eliminowałoby zużycie frettingowe. Badania zostały przeprowadzone na uproszczonym modelu fizycznym rzeczywistego połączenia koła i osi zestawu kołowego z samoczynną zmianą rozstawu kół. Wyniki przeprowadzonych badań zużyciowych wskazują, że obróbką skutecznie ograniczająca rozwój zużycia frettingowego może być zastosowanie powłoki metalicznej w postaci molibdenowania. Przeprowadzone badania wskazują na pełną możliwość zastosowania tego rozwiązania w rzeczywistej eksploatacji.

Influence of technological methods increasing surface layer durability on axles fretting wear in railway wheel sets

The article presents studies whose aim is to use such technologies of improving surface layer of a wheel seat that would eliminate fretting wear. The studies were carried out on a simplified physical model of an actual connection between the wheel and the axle of a wheel set with a self-acting wheel track change. The results of carried out wear studies show that fretting wear development can be successfully limited when metallic coating in the form of molybdenizing is used. Carried out studies indicate that such a solution can be fully used in actual exploitation.


SELECT PUBLICATION YEAR