ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


wskaźniki niezawodności

Ocena niezawodności wtryskiwaczy okrętowych silników spalinowych typu 6AL20/24

W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności podzespołów okrętowych silników wysokoprężnych produkowanych przez H. Cegielski Poznań S. A. na licencji szwajcarskiej firmy Suizer. typu 6AL20/24. Przedstawiono także badania kontrolne dla tego najbardziej zawodnego podzespołu tych silników w celu sprawdzenia wskaźników niezawodności z ustalonymi dla nich wymaganiami. Do badań niezawodności zebrano informacje o uszkodzeniach 1000 wtryskiwaczy silników pochodzących ze statków armatorów Szczecina, zgodnie z wybranym planem badań. Analizę niezawodności, przeprowadzono na podstawie eksperymentu biernego: dane uzyskano z zapisów w dokumentacjach maszynowych, zapisów w komputerach pokładowych i obserwacji silników i ich podzespołów. Podjęto próbę wyznaczenia częstości wtryskiwaczy w okresie eksploatacji o największej ich zawodności. Oszacowano wybrane wskaźniki i charakterystyki niezawodności, w zależności od czasu poprawnej pracy do uszkodzeń badanych silników spalinowych. Stosując klasyczne reguły weryfikacji hipotez statystycznych oraz program komputerowy Statgraphics wykazano, że rozkład czasu pracy do uszkodzeń wtryskiwaczy badanych silników, jak wykazały badania, można uznać za do rozkładu wykładniczego. Średnia wartość czasu zdatności do pierwszego uszkodzenia wtryskiwaczy badanych silników wyniosła 1562 h z odchyleniem standardowym 1179 h. Najwięcej uszkodzeń wtryskiwaczy stwierdzono w przedziale pierwszych 0,100 h pracy. Wskazuje to na niedostateczną jakość wytwarzania.

Estimation of reliability of injectors of marine diesel engines type 6AL20/24

In article one introduced results of operational researches of reliability of sub-assembles of the marine diesel engines type 6AL20/ 24. One introduced also control research for these most deceptive of sub-assembles, these of engines, in aim of check of coefficients of reliability with settled for them with requirements. To researelies of reliability one assembled information's about damages 1000 of injectors of engines exploited by shipowners of Szczecin, in accordance with select plan of researches. Analysis of reliability, one passed on the ground of passive experiment: given one obtained from recordings ship's papers, recordings in computers deck and of observation of engines and their of sub-assembles in during halts of ships in ports and shipyards. One undertook test of delimitation of frequency of damages of injectors in period of exploitation about greatest deceptive. One estimated select function and numerical coefficients of reliability, in dependencies from time of correct work to failures of injectors investigated of combustion engines. Using classical rules of verification of hypothesises statistical and computer programme one showed that schedule of failures of injectors investigated of the engines one can acknowledge for convergent to exponential distribution. Average value of correct work to failures of injectors investigated of engines lofty 1562 h with standard deviation 1179 h. The most of all of failures of injectors one ascertained in section 0 100 h of work. Shows this on insufficient quality of production and/or insufficient persistence of injectors.

Badania porównawcze niezawodności autobusów komunikacji miejskiej

W niniejszej pracy przedstawiono porównanie niezawodności autobusów komunikacji miejskiej Jelcz M081MB na podwoziu Mercedes-Benz 0814D oraz Volkswagen LT-46. Zamieszczone w pracy wyniki pochodzą z danych uzyskanych w trakcie eksploatacji tych pojazdów w okresie jednego roku. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono podstawowe wskaźniki niezawodności badanych pojazdów. Uzyskane wyniki pozwalają na porównanie właściwości eksploatacyjnych analizowanych typów pojazdów.

Comparative reliability tests of city transport busses

This paper presents the reliability comparison of city transport buses - Jelcz M081MB on Mercedes-Benz 0814D chassis and Volkswagen LT-46. The results presented are based on the data obtained during operation of the vehicles during a period of one year. Based on the results obtained the basic vehicles' reliability indicators were identified. The results obtained allow comparison of operational characteristics of the analyzed types of busses.

Research of the rational operational load of diesel locomotives

In the research authors sugested calculations of a mathematical computer modeling methods, of the operational reliability indicators for the freight diesel locomotives M62K, 2M62M, ER20CF, when transporting cargoes via the main lines of the Lithuanian railway network. According to the permissible values of the diesel locomotive reliability criteria, the maximum weights of a train for the studied transportation lines have been calculated and a diesel engine resource has been predicted. A methodology for reducing the dynamic indicators of the operational load cycle of a locomotive diesel has been proposed and described. When applying it, a 15÷20% reduction of load cycle’s dynamic indicators (which increase the fatigue stresses of the locomotive’s cylinderpiston group parts and components) is achieved. Technological recommendations are formulated, in order to increase the usage of the operational reliability indicators of diesel locomotives and their energy efficiency.

Ocena niezawodności eksploatacyjnej urządzeń energetycznych spalinowych lokomotyw towarowych oraz prognozowanie czasu pracy

W oparciu o obliczenia dotyczące opracowanego z zastosowaniem komputerowego modelowania matematycznego układu w artykule przedstawiono badania porównawcze wskaźników niezawodności eksploatacyjnej silników dieslowych spalinowych lokomotyw towarowych M62K, 2M62M, ER20CF podczas kolejowych przewozów towarowych, dokonywanych głównymi liniami litewskiej sieci kolejowej. Stosując dopuszczalne wartości dla kryterium niezawodności silników dieslowych obliczono masę całkowitą pociągów na badanych liniach przewozowych oraz prognozowany resurs silników dieslowych. Zaproponowano i scharakteryzowano metodologię obniżenia wskaźników dynamicznych cyklu obciążenia eksploatacyjnego silnika dieslowego lokomotywy spalinowej. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest obniżenie o 15÷20% wskaźników dynamicznych cyklu obciążenia (zwiększających napięcia zasadniczych elementów jednostki cylindryczno-tłokowej i węzłów silnika). Sformułowano zalecenia technologiczne, mające na celu zwiększenie wskaźników niezawodności eksploatacyjnej silników dieslowych lokomotyw spalinowych oraz wykorzystanie ich skuteczności energetycznej.

Metoda podwyższania niezawodności i bezpieczeństwa procesów poprzez stosowanie układów regulacji tolerujących uszkodzenia

Przedstawiono ideę działania układów automatyki tolerujących uszkodzenia. Omówiono warstwy zabezpieczeniowo ochronne stosowane w diagnostyce technicznej, związanej z bezpieczeństwem układów regulacji. Jako przykład układu regulacji tolerującego uszkodzenia torów pomiarowych, opisano układ regulacji mocy turbiny parowej. Turbiny takie stanowią podstawowy element bloków energetycznych, tworzących krajowy system energetyczny. Dlatego też, od układów regulacji turbin wymaga się dużej niezawodności. W pracy określono wpływ diagnostyki i tolerowania uszkodzeń na wartości wskaźników niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki.

Method of increasing the reliability and safety of the processes through the use of fault tolerant control systems

The operation idea of fault tolerant control systems, has been presented in the paper. Protection and security layers applied in technical diagnostics associated with safety of control system, have been discussed. The automatic control system of a steam turbine power, has been described as an example of fault tolerant control system. A steam turbine is the main element of energy blocs forming a national energy system. Therefore, the turbine control systems require high reliability. The impact of diagnostics and fault tolerance on the values of reliability and safety coefficients of control systems, have been determined in the paper.

Nowe spojrzenie na problemy związane z niezawodnością w zarządzaniu łańcuchami dostaw z punktu widzenia tradycyjnego modelu niezawodności

Celem artykułu jest znalezienie związku między niezawodnością w ujęciu tradycyjnym a niezawodnością łańcuchów dostaw, a także wprowadzenie i dostosowanie tradycyjnych modeli niezawodności do badań nad łańcuchami dostaw, co pozwoli na rozszerzenie możliwości rozwiązywania problemów dotyczących niezawodności tych ostatnich. W oparciu o obszerny przegląd literatury, w artykule przedstawiono pokrótce definicje niezawodności w systemach łańcucha dostaw oraz omówiono struktury systemów niezawodnościowych i wskaźniki niezawodności dla łańcuchów dostaw. Pokazano zależności i różnice między niezawodnością w rozumieniu tradycyjnym a niezawodnością łańcucha dostaw. Przedstawiono przykład problemu niezawodności łańcucha dostaw zaczerpnięty z realiów chińskich, ilustrujący jak można przekształcić problem niezawodności łańcucha dostaw w tradycyjny problem niezawodnościowy, a następnie rozwiązać go za pomocą technik niezawodnościowych stosowanych w tradycyjnej analizie niezawodności.

New insights into reliability problems for supply chains management based on conventional reliability model

The paper aims to find the relationship between conventional reliability and supply chain reliability, and introduce and adapt conventional reliability models to the field of supply chains, expanding the horizon of solving supply chain reliability problems. Based on a comprehensive literature review, the paper summarizes definitions of reliability in supply chain systems and presents reliability system structures and reliability indexes for supply chains. Relationship and differences between conventional reliability and supply chain reliability are shown. Illustrative examples such as the supply chain reliability problem in China are provided to show how to convert a supply chain reliability problem into a conventional reliability problem and then solve it using reliability techniques in conventional reliability.