ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Yanhui Wang

Zastosowanie dynamicznych sieci bayesowskich do oceny niezawodności elektrycznego systemu trakcyjnego

W artykule omówiono nowatorskie zastosowanie dynamicznej sieci bayesowskiej (DBN) do oceny niezawodności elektrycznego systemu trakcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania DBN. W związku z rosnącą złożonością elektrycznych systemów trakcyjnych oraz wynikającą z niej coraz większą ilością współzależności między komponentami, systemy te narażone są coraz częściej na awarie części składowych. Chociaż istnieje wiele badań dotyczących oceny niezawodności systemów trakcyjnych, stosowane obecnie narzędzia nie mają odpowiedniej mocy modelowania koniecznej do opisu zależności funkcjonalnych i czasowych pomiędzy częściami składowymi. W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę modelowania generowania DBN, którą można stosować w odniesieniu do systemów składających się z pewnych określonych komponentów oraz różnych typów rozchodzących się przez nie przepływów. Zależności funkcjonalne i czasowe opisano, odpowiednio, za pomocą tablicy komponentowych prawdopodobieństw warunkowych (Component-based Conditional Probability Table, CPT) oraz tablicy czasowo-zależnych prawdopodobieństw warunkowych. Ponieważ złożoność systemu nie pozwala na zamodelowanie go w prosty sposób jako DBN, do automatycznej budowy modelu DBN wykorzystano algorytm przeszukiwania wszerz (Breadth-First-Search). Oceny niezawodności systemu trakcyjnego z wykorzystaniem proponowanej metody opartej na DBN można dokonywać w dowolnym czasie, co ma ogromne znaczenie przy planowaniu konserwacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

The application of dynamic bayesian network to reliability assessment of emu traction system

The article introduces a novel application of a Dynamic Bayesian Network (DBN) in the reliability assessment with regard to the traction system of Electric Multiple Units (EMU), which focus on modeling approach to DBN construction. As a result of high complexity and growing interdependencies, it is increasingly vulnerable to the failure of components. Although many studies on the use of BN for estimating the system reliability have been conducted, there is a lack of effective modeling power regarding current tools in depicting both functional and temporal dependencies between components. In this paper, a new modeling approach to DBN generation is submitted, which can be applied to the system made up of certain components and different types of flows propagating through them. The Component-based CPT (Conditional Probability Table) and Time-dependent CPT are used to describe functional dependencies and temporal dependencies respectively. As the complexity of the system cannot be modeled in a tractable way as a DBN, a Breadth-First-Search (BFS) algorithm is introduced for the construction of the DBN model in an automated manner. With the application of the proposed DBN-based approach, the reliability of the traction system can be evaluated at any given time, which is of great significance to determine the plan of maintenance in an effort to ensure the system safety.


SELECT PUBLICATION YEAR