ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2020-08-23

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 54
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 46
4. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 42
5. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 38
6. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 36
7. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 35
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 35
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. DEVELOPMENT TRENDS IN MACHINES OPERATION MAINTENANCE
By: Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 2 Pages: 8-16 Published: 2009

Times Cited: 32

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Yunus Emre Karabacak

Monitorowanie stanu i wykrywanie błędów przekładni ślimakowej na podstawie termogramów z wykorzystaniem metody głębokiego uczenia

W wielu zastosowaniach przemysłowych preferuje się przekładnie ślimakowe, ze względu na ich wysoki moment obrotowy, możliwość szybkiej redukcji prędkości i dobrą sprawność zazębienia. Jednakże przekładnie tego typu narażone są często na poważne problemy, takie jak wysoka temperatura przy reduktorze prędkości czy też zużycie, pitting (wżery), zatarcie, pęknięcie lub uszkodzenie kół zębatych. Zapobiec takim uszkodzeniom, i związanym z nimi stratom finansowym i czasowym, można poprzez wykrywanie i klasyfikowanie błędów przekładni i odpowiednie opracowanie planów konserwacji. Niniejsze badanie dotyczy zastosowania metody głębokiego uczenia oraz splotowych sieci neuronowych (SSN) do monitoringu stanu przekładni na podstawie termogramów zarejestrowanych na stanowisku testowym pracującym przy różnych obciążeniach i prędkościach. Podejścia oparte na uczeniu głębokim umożliwiają efektywne wykorzystanie informacji o błędach pochodzących z dużych zbiorów danych i podejmowanie trafnych decyzji diagnostycznych. Niewiele z dostępnych publikacji poświęconych jest monitorowaniu stanu przekładni ślimakowych. Niniejsza praca jako pierwsza przedstawia badania przekładni ślimakowej z zastosowaniem termografii zamiast zwyczajowo prowadzonych pomiarów drgań i dźwięku, które mają pewne wady dotyczące wymagań sprzętowych, ograniczonych możliwości pomiarowych i głośności sygnałów. SNN opartą na danych termicznych porównano z siecią, którą uczono na zbiorach danych wibracyjnych i akustycznych pochodzących z prawidłowo działających i uszkodzonych przekładni ślimakowych. Wyniki diagnostyki uszkodzeń pokazują, że model SSN przekładni ślimakowej oparty na obrazie termicznym osiągnął stuprocentową (100%) skuteczność, podczas gdy skuteczność modeli opartych na danych wibracyjnych i akustycznych wyniosła, odpowiednio, 83,3% i 81,7%. Tym samym, model SNN oparty na obrazie termicznym pozwalał na trafniejsze diagnozowanie przekładni ślimakowej niż pozostałe modele. Ponadto zastosowanie metod opartych na termografii pozwala na poprawne monitorowanie stanu przy niższych kosztach pomiaru.

Worm gear condition monitoring and fault detection from thermal images via deep learning method

Worm gearboxes (WG) are often preferred, because of their high torque, quickly reducing speed capacity and good meshing effectiveness, in many industrial applications. However, WGs may face with some serious problems like high temperature at the speed reducer, gear wearing, pitting, scoring, fractures and damages. In order to prevent any damage, loss of time and money, it is an important issue to detect and classify the faults of WGs and develop the maintenance plans accordingly. The present study addresses the application of the deep learning method, convolutional neural network (CNN), in the field of thermal imaging that were gathered from a test rig operating on different loads and speeds. Deep learning approaches, have proven their powerful capability to exploit faulty information from big data and make intelligently diagnostic decisions. Studies concerning the condition monitoring of WGs in the literature are limited. This is the first study on WGs with infrared thermography rather than vibration and sound measurements which have some deficiencies about hardware requirements, restricted measurement abilities and noisy signals. For comparison, CNN was also trained, with vibration and sound data which were collected from the healthy and faulty WGs. The results of fault diagnosis show that thermal image based CNN model on WG has achieved 100% success rate whereas the vibration performance was 83.3 % and sound performance was 81.7%. As a result, thermal image based CNN model showed a better diagnosing performance than the others for WGs. Moreover, condition monitoring of WGs, can be performed correctly with less measurement costs via thermal imaging methods.