ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein
Our IF is 1.806
JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 
 

Impact Factor

Impact Factor

SCImago Journal & Country Rank

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Zbigniew PATER

Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania obrotowego skrajnych stopni odkuwki wielostopniowego wałka drążonego. Symulacje numeryczne procesu przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES), przy zastsowaniu komercyjnego pakietu oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0. Omówiono obszar wykorzystania elementów drążonych w przemyśle i przybliżono korzyści płynące z ich stosowania. Poprzez modelowanie numeryczne określono wpływ podstawowych parametrów obciskania obrotowego (stopnia gniotu δ, grubości ścianki go, początkowej średnicy wsadu D, prędkości postępowej v i obrotowej n narzędzi) na kształt otrzymanych wyrobów. Wyznaczono parametry siłowe procesu siły nacisku narzędzi i momenty obrotowe. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają możliwość wytwarzania odkuwek wielostopniowych wałków drążonych ze wsadu w postaci odcinków rury metodami obróbki plastycznej.

60-lecie Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej

Decyzja o utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie została podjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 maja 1953 roku. Pierwszym rektorem został prof. dr Stanisław Ziemecki, zaś dziekanem jedynego wówczas w szkole Wydziału Mechanicznego  - mgr inż. Stanisław Podkowa. 28 kwietnia 1965 roku Uchwałą Rady Ministrów Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską, w której oprócz Wydziału Mechanicznego funkcjonował także Wydział Elektryczny (utworzony w 1964 r.) oraz Wydział Budownictwa Lądowego (1965 r.). Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1977 roku Przekształciło Wyższą Szkołę Inżynierską w Politechnikę Lubelską.
W ciągu 60 lat istnienia Wydział rozwijał się w sposób dynamiczny dostosowując swoją strukturę do bieżącej sytuacji gospodarczej. Obecnie w jednostce studiuje 3147 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje sześć kierunków studiów tj.: mechanikę i budowę maszyn, transport, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, mechatronikę (realizowaną wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki) oraz zarządzanie i inżynierię produkcji (wspólnie z Wydziałem Zarządzania). W jednostce prowadzone są także liczne kursy dokształcające. Szereg przedmiotów wykładanych jest w języku angielskim, co intensyfikuje studencką wymianę zagraniczną. Absolwenci Wydziału są cenieni na rynku pracy, a wielu z nich decyduje się na założenie własnych firm.
W Wydziale zatrudnionych jest 137 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 30 profesorów i doktorów habilitowanych), 88 adiunktów i wykładowców, 19 asystentów) oraz 103 pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i obsługi. Jednostka dba o rozwój własnej kadry naukowej. Jest to ułatwione dzięki posiadaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria produkcji. Prace naukowo-badawcze realizowane w Wydziale są na dobrym poziomie, o czym świadczą: wzrastająca liczba publikacji naukowych w formie monografii oraz artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, aktywny udział w międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych, a także współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi.
Cechą charakterystyczną Wydziału Mechanicznego jest silne powiązanie z jednostkami gospodarczymi, głównie z makroregionu lubelskiego, ale nie tylko. Dla tych jednostek w Wydziale powstają nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne, które są sukcesywnie kierowane do ochrony patentowej. W zakresie wynalazczości (pod względem ilości wynalazków zgłaszanych do ochrony) Wydział jest liderem w skali Polski.
W niedalekiej przyszłości planowane są działania mające na celu wzmocnienie potencjału Wydziału, w szczególności dotyczą one:
•    poszerzenia oferty dydaktycznej poprzez utworzenie nowych kierunków studiów oraz  zwiększenie liczby przedmiotów adresowanych do studentów z zagranicy;
•    uzyskania uprawnień habilitacyjnych w kolejnej dyscyplinie naukowej;
•    rozbudowania bazy aparaturowej w oparciu o Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej;
•    zdywersyfikowania źródeł finansowania w zakresie badań naukowych i dydaktyki;
•    intensyfikacji komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Wydziale.
 Z okazji jubileuszu 60-lecia składam wszystkim pracownikom Wydziału życzenia dalszej owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Dziekan

Effect of technological parameters on the rotary compression process

The paper presents results of a numerical analysis of the rotary compression process for producing extreme steps of a multi-step hollow shaft. The numerical simulations of the process were conducted by the finite element method (FEM), using Simufact Forming version 11.0. Applications of hollow parts in industry are discussed and benefits of their use are presented. With numerical modeling, the effect of basic rotary compression parameters (deformation ratio δ, wall thickness go, billet initial diameter D, advance speed v and rotary speed n of the tools) on shape of the produced parts are determined. Also, force parameters of the process, tool thrust force and torques are determined. The presented numerical analysis results confirm the possibility of producing multi-step hollow shafts using tube sections as billet material by metal machining methods.

60th Anniversary of the Fa culty of Mechanical Engineering of Lublin University of Technology

The Evening School of Engineering was founded by government order on May 13, 1953. Professor Stanisław Ziemecki, Ph.D., was appointed the first rector, while Stanisław Podkowa, M.Sc., Eng., took the position of dean of the Faculty of Mechanical Engineering (which was the only faculty the School had at that time). The Evening School of Engineering was transformed into the Undergraduate School of Engineering by government order on April 28, 1965.
Apart from the Faculty of Mechanical Engineering, the Undergraduate School of Engineering also comprised of the Electrical Engineering Faculty (established in 1964) and the Faculty of Civil Engineering (established in 1965). Finally, on August, 1, 1977, the Undergraduate School of Engineering was transformed into Lublin University of Technology.
During the sixty years of its existence, the Faculty has been developing dynamically, adapting its structure to the economic situation of the times. At present, the Faculty has 3147 full-time and part-time students and it offers six major programs in the following disciplines: mechanics and machine design, transport, materials engineering, biomedical engineering, mechatronics (offered together with the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science), as well as management and production engineering (offered together with the Faculty of Management). The Faculty of Mechanical Engineering also offers a wide variety of refresher and training courses. In addition to that, there are numerous courses in English, which results in a higher and higher number of international exchange students who choose to study at the Faculty.
Our graduates are highly valuable to potential employers and many of them decide to found their own companies.
The Faculty of Mechanical Engineering employs 137 teaching and research staff (including 30 professors and doctors with habilitation, 88 assistant professors and lecturers, 19 teaching assistants) and 103 non-teaching staff (engineering and technical, administrative, and support staff). The Faculty is committed to professional development of its academic staff. It has the right to award both the Doctor of Science degree (habilitation) in the discipline of machine design and maintenance and the doctoral degree in the following disciplines: machine design and maintenance, mechanics, production engineering. The research conducted by the academic staff of the Mechanical Engineering Faculty is of high quality, which is reflected in the ever increasing number of published monographs and papers in prestigious scientific journals, active participation of the staff members in both national and international congresses and conferences, as well as their cooperation with international research bodies.
The Faculty of Mechanical Engineering has close relations with business entities, mainly from the Lublin region.
Owing to this cooperation, the Faculty staff are constantly developing new innovative technological solutions that are later granted patents. The Faculty is a leader on the national scale in inventiveness, or the number of inventions applied for patent protection.
Some of the actions that will be taken in the foreseeable future to enhance the potential of the Faculty of Mechanical Engineering include:
• expanding the curriculum to include new fields of study as well as increasing the number of courses for overseas students;
• obtaining the right to award the Doctor of Science degree (habilitation) in another discipline;
• expanding the scientific and research base due to the creation of the Center for Innovation and Advanced Technologies of Lublin University of Technology;
• diversifying the sources of financing research and teaching activities;
• concentrating on the commercialization of its research and development work.
On the occasion of the 60th anniversary of our Faculty, I would like to wish all the staff members more success with their research and teaching work.
Because of this special occasion, the whole current issue of the Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability includes selected papers presenting the best scientific results of our Faculty research groups.

Professor Zbigniew Pater, Ph.D., D.Sc. (Eng.), Dean of the Faculty