ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies


 We verify submissions originality with the use of iThenticate plagiarism checker


 All accepted articles are published Open Access under the Creative Commons Licence: CC-BY 4.0

Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line


The average number of weeks from article submission to the final decision: 4 weeks
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports

http://doaj.org

http://infobaseindex.com

http://www.info.scopus.com/why-scopus/publishers/?url=detail/what/publishers/

http://www.ebsco.com


MOST CITED

Update: 2021-07-01

1. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 59
2. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 53
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 51
4. INNOVATIVE METHODS OF NEURAL RECONSTRUCTION FOR TOMOGRAPHIC IMAGES IN MAINTENANCE OF TANK INDUSTRIAL REACTORS
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 2 Pages: 261-267 Published: 2019

Times Cited: 50
5. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 45
6. ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM
By: Kozlowski, Edward; Mazurkiewicz, Dariusz; Zabinski, Tomasz; Prucnal, Slawomir; Sep, Jaroslaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 21 Issue: 4 Pages: 679-685 Published: 2019

Times Cited: 40
7. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 39
8. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 38
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 37
10. RELIABILITY ANALYSIS OF RECONFIGURABLE MANUFACTURING SYSTEM STRUCTURES USING COMPUTER SIMULATION METHODS
By: Gola, Arkadiusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 21, Issue: 1, Pages: 90-102, Published: 2019

Times Cited: 36

 

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Zdzisław CHŁOPEK

Emisja cząstek stałych PM10 z pojazdów samochodowych

Emisja cząstek stałych PM10 jest jedną z najważniejszych wielkości kryterialnych przy ocenie stanu powietrza atmosferycznego, zgodnie z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 1999/30/EC. Emisja cząstek stałych z ruchu drogowego pochodzi: z układu wylotowego silnika spalinowego, z innych układów pojazdu oraz z nawierzchni drogi. Przy ocenie stanu środowiska tylko w nielicznych wypadkach jest możliwe oparcie się na pomiarach emisji zanieczyszczeń. W pozostałych wypadkach oraz w celu oceny skutków przedsięwzięć, wpływających na zmianę stanu środowiska, konieczne jest wykorzystywanie modeli emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Dotychczas nie opracowano ujednoliconych modeli emisji cząstek stałych PM10, których zgodność z przedmiotem modelowania została powszechnie udowodniona. W pracy dokonano badań symulacyjnych modelu Lohmeyera, jednego z najbardziej rozbudowanych. W wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdzono celowość podjęcia skoordynowanych działań nad modelowaniem emisji cząstek stałych PM10 ze źródeł motoryzacyjnych, w tym identyfikacji i weryfikacji modeli już opracowanych.

The emission of particulate matter PM10 from vehicles

The emission of particulate matter PM10 is one of the most important criterial values in the assessment of atmospheric air quality in compliance with European Union directive 1999/30/EC. The emission of particulate matter in road traffic comes from three sources: exhaust system of a combustion engine, other vehicle systems, and road surface. The assessment of the state of the environment can be based on pollution measurement in few cases only. In other cases, as well as in environmental impact analysis it is necessary to use pollution emission and dispersion modelling. So far, standardized models of particulate matter PM10 emission, which accordance with the subject of modelling was generally proved, have not been produced. The paper presents simulation studies of Lohmeyer's model, which is one of the most complex. The results point is the necessity to undertake the coordinated researches into particulate matter PM10 emission modelling, including identification and verification of already existing models.

Tendencje rozwojowe w napędach autobusów miejskich

Komunikacja miejska może stanowić dużą uciążliwość dla społeczeństwa. W związku z tym przywiązuje się dużą wagę do jakości autobusów miejskich ze względu nie tylko na skuteczność wykonywania przez nie swych zadań, ich funkcjonalność i ekonomiczność, ale i oddziaływanie na środowisko. W pracy przedstawiono najważniejsze tendencje rozwoju silników stosowanych w autobusach miejskich. Stwierdzono, że osiąganie coraz wyższej jakości ekologicznej silników spalinowych musi pociągać za sobą znaczne podwyższenie ceny autobusów, a także zwiększenie zużycia paliwa. Spośród istniejący proekologicznych rozwiązań napędów autobusów miejskich przedstawiono koncepcje zasilania silników autobusów miejskich gazem ziemnym. Wyniki badań emisji zanieczyszczeń z silników zasilanych sprężonym gazem ziemnym wykazują już możliwość spełnienia przez te silniki wymagań na poziomie EEV (EnhancedEnvironmentally Friendly Vehicle - pojazdy przyjazne środowisku) o bardziej restrykcyjnych limitach emisji zanieczyszczeń niż EURO 4.

The development trends in city bus drive trains

For the buses of the city transport their big arduousness is significant for the society. Due to the above their quality is taken into big consideration because of not only their efficiency in making their tasks, functionality and economic but also influence for the environment. In this work the most important tendencies of the development of the drives in the city buses are shown. It is stated that achievement of higher and higher ecological quality of internal combustion engines must generate the considerable increase of the buses' prices and also augmentation of the fuel consumption. From among existing solutions of the pro-ecological drives of the city conceptions of the earth gas feed of the city buses were presented. The results of the searches of the pollutants emission from the engines supplied by compressed earth gas show already the possibility of the fulfillment by these engines of the requirements of the level EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) which have more restrictive limits of pollutants emission than Euro 4.

Ecological aspects of using bioethanol fuel to power combustion engines

Out of many ways of lowering harmful effects of motorism on the environment, more and more attention is being paid to popularising the use of biofuels. Using bioethanol enables combustion engines to run on fuels containing high content of biocomponent. They are E95 fuels for the self ignition engines, E85 and in the foreseeable future, E100 for the spark ignition engines. Engines running on ethanol fuel are especially adapted for that, with spark ignition engines beingmulti-fuel ones able to run on a mixture of ethanol fuel with petrol in any proportion. The use of bioethanol fuels makes it possible to lower the emission of harmful pollutants, such as, nitrogen oxides , or - in case of self ignition engines - particulate matter, and also global reduction of carbon dioxide emission. Paper presents results of pollutants emission studies, from the engines powered by bioethanol fuel.

Strony


SELECT PUBLICATION YEAR