ISSN 1507-2711
JOURNAL DOI: dx.doi.org/10.17531/ein

JCR Journal Profile


Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies  Wydawca(Publisher):Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (Warszawa) - Polish Maintenance Society (Warsaw)   Patronat Naukowy(Scientific supervision): Polska Akademia Nauk o/Lublin  - Polish Akademy of Sciences Branch in Lublin  Członek(Member of): Europejskiej Federacji Narodowych Towarzystw Eksploatacyjnych  - European Federation of National Maintenance Societies

 


Publisher:
Polish Maintenance Society
(Warsaw)

Scientific supervision:
Polish Academy of Sciences Branch in Lublin

Member of:
European Federation
of National Maintenance Societies


Attention!

In accordance with the requirements of citation databases, proper citation of publications appearing in our Quarterly should include the full name of the journal in Polish and English without Polish diacritical marks, i.e. "Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability".


 

Submission On-Line

 

MOST CITED

Update: 2019-11-17

1. ON APPROACHES FOR NON-DIRECT DETERMINATION OF SYSTEM DETERIORATION
By: Valis, David; Koucky, Miroslav; Zak, Libor

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 1   Pages: 33-41   Published: 2012

Times Cited: 51
2. COMPUTER-AIDED MAINTENANCE AND RELIABILITY MANAGEMENT SYSTEMS FOR CONVEYOR BELTS
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 3   Pages: 377-382   Published: 2014

Times Cited: 48
3. A NEW FAULT TREE ANALYSIS METHOD: FUZZY DYNAMIC FAULT TREE ANALYSIS
By: Li, Yan-Feng; Huang, Hong-Zhong; Liu, Yu; et al.

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume 14, Issue: 3 Pages: 208-214 Published: 2012

Times Cited: 43
4. PREDICTING THE TOOL LIFE IN THE DRY MACHINING OF DUPLEX STAINLESS STEEL
By: Krolczyk, Grzegorz; Gajek, Maksymilian; Legutko, Stanislaw

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 15 Issue: 1 Pages: 62-65 Published: 2013

Times Cited: 33
5. UTILIZATION OF DIFFUSION PROCESSES AND FUZZY LOGIC FOR VULNERABILITY ASSESSMENT
By: Valis, David; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 1   Pages: 48-55   Published: 2014

Times Cited: 32
6. MAINTENANCE DECISION MAKING BASED ON DIFFERENT TYPES OF DATA FUSION
By: Galar, Diego; Gustafson, Anna; Tormos, Bernardo; et al.
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 
Volume 14, Issue: 2   Pages: 135-144   Published:2012

Times Cited: 32
7. APPLICATION OF NEURAL RECONSTRUCTION OF TOMOGRAPHIC IMAGES IN THE PROBLEM OF RELIABILITY OF FLOOD PROTECTION FACILITIES
By: Rymarczyk, Tomasz; Klosowski, Grzegorz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 20 Issue: 3 Pages: 425-434 Published: 2018

Times Cited: 30
8. RECOGNITION OF ARMATURE CURRENT OF DC GENERATOR DEPENDING ON ROTOR SPEED USING FFT, MSAF-1 AND LDA
By: Glowacz, Adam; Glowacz, Witold; Glowacz, Zygfryd

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 17 Issue: 1 Pages: 64-69 Published: 2015

Times Cited: 28
9. TESTS OF EXTENDABILITY AND STRENGTH OF ADHESIVE-SEALED JOINTS IN THE CONTEXT OF DEVELOPING A COMPUTER SYSTEM FOR MONITORING THE CONDITION OF BELT JOINTS DURING CONVEYOR OPERATION
By: Mazurkiewicz, Dariusz

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Issue: 3 Pages: 34-39 Published: 2010

Times Cited: 28
10. MODELLING OF PASSIVE VIBRATION DAMPING USING PIEZOELECTRIC TRANSDUCERS - THE MATHEMATICAL MODEL
By: Buchacz, Andrzej; Placzek, Marek; Wrobel, Andrzej

EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY
Volume: 16   Issue: 2   Pages: 301-306   Published: 2014

Times Cited: 27

 Task „Implementation of procedures ensuring  the originality of scientific papers published in the quarterly „Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability” financed under contract 532/P-DUN/2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for science dissemination activities.


Zhonghai Ma

Model niezawodności oparty na wydajności przesyłu energii i jego zastosowanie do oceny lotniczego układu hydrauliki siłowej

Układy przesyłu energii (power transfer systems, PTS) charakteryzują się szczególnymi właściwościami niezawodnościowymi, w tym wielostanowością i zależnością między błędami. W związku z tym, tradycyjne metody modelowania niezawodności, które sprawdzają się w przypadku systemów dwustanowych, nie pozwalają na dokładną ocenę niezawodności PTS. W przedstawionej pracy zaproponowano nowatorski model niezawodności systemu wielostanowego, który do oceny niezawodności PTS wykorzystuje dane o wydajności przesyłu energii (PTE). Model ten wiążę niezawodność zarówno z zapotrzebowaniem na energię końcową jak i zdolnością przesyłową PTS. Rozważano model wielostanowy opisujący proces degradacji komponentów systemu w oparciu o PTE. W proponowanym modelu analizowano korelacje między uszkodzeniami w świetle struktury systemu i mechanizmu alokacji energii, a niezawodność oceniano dla różnych stopni zapotrzebowania na energię końcową. Podejście to zweryfikowano na przykładzie podwójnego układu hydrauliki siłowej (DHAS), dla którego ustalono model stochastyczny oparty na uogólnionych stochastycznych sieciach Petriego (GSPN), który łączono ze zdolnością przesyłową za pomocą uniwersalnej funkcji tworzącej (UGF). Badania pompy hydraulicznej prowadzone dla różnych prędkości przepływu i różnych szybkości degradacji wykazały, iż ocena niezawodności DHAS na podstawie proponowanego modelu cechuje się skutecznością i trafnością.

Reliability modeling based on power transfer efficiency and its application to aircraft actuation system

 

The power transfer systems (PTS) has special reliability properties, including multiple states and fault dependence. Consequently, traditional binary-state reliability modeling methods cannot accurately evaluate the reliability of PTS. In order to resolve the contradiction between terminal energy demand and power transfer capability of PTS, this paper proposes a novel multi-state reliability model based on power transfer efficiency (PTE) for reliability evaluation of PTS. The multi-state model caused by performance degradation based on PTE is considered in this paper. In addition, the failure correlation in virtue of the system structure and energy allocation mechanism is analyzed in the proposed model, and the corresponding reliability evaluation result is obtained under different terminal energy requirements. The approach is verified on the example of a dual hydraulic actuation system (DHAS), in which the stochastic model based on the generalized stochastic Petri nets (GSPNs) is established and combined with the power transfer capability via universal generating function (UGF). Though changing flow rate to face the degradation rate of hydraulic pump, the reliability assessment of DHAS based on the proposed reliability model is effective and accurate.